Preguntes més freqüents

Som una institució independent dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya. Antifrau té com a objectiu prioritari prevenir i investigar possibles casos d’ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin conflictes d’interès o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.El control de la nostra activitat correspon al Parlament de Catalunya, a qui retem comptes. Dependre de l’organisme que representa la sobirania de tots els catalans i catalanes legitima la nostra feina i en garanteix la independència.

Arran de la promulgació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, l’Oficina és l’autoritat competent per protegir les persones alertadores amb les següents funcions:

  • Actuar com a canal extern
  • Rebre i gestionar la informació sobre les persones responsables dels sistemes interns d’informació de cada entitat o organisme obligat a tenir un Sistema intern d’informació
  • Prestar a les persones alertadores les mesures de suport previstes en el Títol VII d’aquesta Llei (llegiu la resposta a la pregunta
  • Exercir la potestat sancionadora en relació amb les infraccions tipificades en la Llei 2/2023 de 20 de febrer:
    Aquestes funcions s’atribueixen a l’Oficina fins que no es desplegui una normativa en matèria de protecció per a les persones que alertin d’infraccions normatives en l’àmbit del sector públic de Catalunya, tal i com recull la disposició addicional 7a de la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i del sector públic per al 2023.

Qualsevol persona es pot adreçar a Antifrau per denunciar fets que es puguin considerar constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contràries als interessos generals comesos en l’àmbit del sector públic de Catalunya, o en les activitats de persones físiques i d'entitats i empreses privades descrites a la resposta de la pregunta .

Arran de l’entrada en vigor de la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, l’Oficina Antifrau també és canal extern competent per rebre denúncies sobre la comissió de qualssevol acció o omissió incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023.

L’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya és el sector públic de Catalunya. També inclou, addicionalment, en la mesura que calgui per a complir les seves funcions:

  • les activitats de persones físiques i d’entitats i empreses privades que siguin concessionàries de serveis o perceptores de subvencions públiques, a l’efecte de comprovar la destinació i l’ús de les subvencions esmentades;
  • les activitats de contractistes que executin obres de les administracions i les entitats que formen el sector públic de Catalunya, o que tinguin atribuïda la gestió de serveis públics o l’execució d’obres públiques per qualsevol altre títol, amb relació a la gestió comptable, econòmica i financera del servei o l’obra i a les altres obligacions que derivin del contracte o de la Llei.

L’Oficina també és competent per rebre, com a canal extern, les informacions que afectin les institucions autonòmiques a què fa referència l’article 13.2 de la Llei 2/2023, i les que afectin les entitats del sector privat quan l’incompliment comunicat se circumscrigui a l’àmbit territorial de Catalunya.

Podeu presentar les denúncies davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya per escrit o verbalment, i també mitjançant una reunió presencial.

L’Oficina Antifrau de Catalunya disposa d’una bústia de denúncies anònimes que permet que presenteu la denúncia amb total garantia d’anonimat.

L’article 16.4 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, imposa a les autoritats i els directors o responsables d’oficines públiques el deure de comunicar immediatament a l’Oficina Antifrau «els fets que detectin i puguin ésser considerats constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contraris als interessos generals».

L’Oficina Antifrau de Catalunya ja admetia la presentació de denúncies anònimes, i disposa d’una bústia específica que permet que presenteu les vostres denúncies amb total garantia d’anonimat.

A partir de l’aprovació de la Llei 2/2023 (art. 17), de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, ha previst de manera general que les denúncies incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei es poden presentar de manera anònima. Si la denúncia no és anònima, s’hi estableix l’obligació de preservar la identitat de la persona denunciant, que només es pot revelar en els casos previstos per l’article 33 de la Llei, i amb les cauteles establertes en aquest mateix article.

Si la persona denunciant s’identifica en presentar la denúncia, l’Oficina Antifrau de Catalunya tractarà les dades que permetin identificar-la amb total confidencialitat, cosa que inclou qualsevol informació de la qual es pugui deduir directament o indirecta la identitat (art. 16 de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió).

L’Oficina Antifrau de Catalunya assumeix el compromís de proporcionar assistència i assessorament a qualsevol persona que informi i tingui motius raonables per pensar que la informació que aporta és veraç. Si en algun moment fóssiu objecte d’algun acte de represàlia com a conseqüència d’haver alertat, ho podeu posar en coneixement d’Antifrau, que promourà o exercirà davant les autoritats competents les accions correctores o de restabliment que calguin, i deixarà constància dels fets, també, en la memòria anual que presenta al Parlament de Catalunya.

L’Oficina Antifrau ha vist ampliades les possibilitats d’actuació per protegir a les persones alertadores, a partir de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Concretament, el Títol VII de la Llei estableix les mesures de protecció per a les persones que informin.

Condicions de protecció (art. 35)

Prohibició de represàlies (art. 36)

Mesures de suport (art. 37)

Quant a la persona implicada en els fets objecte de la investigació, a què en aplicació del Dret Europeu la Llei 2/2023 es refereix com a “persona afectada”, té dret d’intervenir en el procediment incoat a partir de la denúncia (art. 19 de la Llei 2/2023) i també s’hi preveuen mesures de protecció en l’article 39.

La Llei de l’Oficina Antifrau estableix que si es determina la possibilitat d’implicació en els fets d’una persona que ocupa un alt càrrec o és funcionària, directiva, membre o empleada d’una institució, d’un òrgan o d’una entitat de les incloses en l’àmbit d’actuació de l’Oficina, aquesta persona serà informada de la investigació. L’Oficina no pot formular o emetre conclusions personalitzades ni fer referències nominals en els seus informes i exposicions raonades si la persona concernida no ha tingut prèviament la possibilitat real de conèixer els fets, de manera que pugui alhora deixar constància del seu parer sobre els fets que directament o indirectament l’afectin. D’altra banda, si les investigacions de l’Oficina afecten persones que ocupen alts càrrecs, funcionàries, directives o empleades, aleshores s’ha d’informar també la persona responsable de la institució, de l’òrgan o de l’entitat de qui depenen o en què presten serveis.

Tot això sens perjudici, evidentment, de la protecció de la identitat de la persona informant, prevista en la normativa d’aplicació i que només es pot exceptuar en els casos i amb les cauteles establerts per la mateixa normativa.

Mesures per a la protecció de les persones afectades

Durant la tramitació de l'expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient en els termes regulats en aquesta llei, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, es preservarà la seva identitat i es garantirà la confidencialitat dels fets i les dades del procediment.

L’Oficina pot exercir la potestat sancionadora específicament derivada de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, com a autoritat competent per a la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Infraccions

Sancions (art. 65)

En canvi, l’Oficina Antifrau no té potestat sancionadora en relació amb els fets objecte de les investigacions. Si de les investigacions es deriven indicis de delicte, ha de traslladar els fets a la Fiscalia o a l’autoritat judicial; si els indicis són d’infraccions administratives (incloses les disciplinàries), s’hauran de traslladar a l’autoritat competent perquè imposi, si escaigués, les sancions corresponents. També pot fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

Les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, incloses en l’àmbit d’actuació de l’Oficina estan obligades a auxiliar-la amb celeritat i diligència en l’exercici de les funcions que li corresponen, i per tant, a comunicar a l’Oficina, d’una manera immediata, qualsevol informació de què disposin relativa als fets el coneixement dels quals sigui competència de l’Oficina; l’incompliment d’aquesta obligació implica que s’incorri en les responsabilitats previstes per la normativa en vigor (art. 14 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya).

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, tipifica diverses infraccions relacionades amb la manca de col·laboració amb l’autoritat competent ,l’Oficina Antifrau a Catalunya, com, per exemple, que el requerit aporti informació o documentació falsa; qualsevol intent o acció efectiva d’impedir, frustrar o retardar el seguiment de les informacions; que deliberadament es trameti informació incomplerta, o extemporàniament o, en general, que s’incompleixi l’obligació de col·laborar (art. 63 de la Llei).

A més d’aquestes responsabilitats i la resta de previstes en la normativa d’aplicació, l’incompliment del deure de col·laboració es farà constar en la memòria anual de l’Oficina o en l’informe extraordinari, segons escaigui, que s’adreci al Parlament de Catalunya.