De qui depèn l'Oficina Antifrau?

L'Oficina Antifrau és una institució independent que ret comptes al Parlament de Catalunya.

L'Oficina Antifrau investiga qualsevol denúncia?

L'Oficina analitza prèviament la versemblança dels fets denunciats i verifica si és competent per investigar-los.
Si la persona denunciant actua amb consciència de la manca de veracitat de les dades aportades o amb la sola finalitat de denigrar la persona o la institució l'Oficina Antifrau li pot exigir les responsabilitats que corresponguin.

És possible que el denunciant mantingui reservada la seva identitat?

Tota persona que denunciï o informi de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l'Oficina.

L'Oficina pot imposar sancions?

L'Oficina no pot, en cap cas, imposar sancions. Si de les seves investigacions en resulten indicis de delicte ha de traslladar els fets a la fiscalia o l'autoritat judicial i, si es tracta d'una infracció administrativa, proposar l'aplicació d'una sanció disciplinària. També pot, simplement, fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

Què cal fer quan es rep un requeriment de l'Oficina Antifrau?

Les administracions públiques, el seu personal i alts càrrecs estan obligats per llei a auxiliar l'Oficina Antifrau i comunicar-li la informació reclamada.

Quines conseqüències té la manca de col·laboració?

A més de les responsabilitat, fins i tot penals, que se'n puguin derivar l'incompliment injustificat del deure de col·laboració es fa constar en la Memòria o informe corresponent que s'adreça al Parlament.

El denunciat és informat de la denúncia?

Com a regla general l'Oficina Antifrau informa immediatament la persona implicada individualment en un fet objecte d'investigació i li ofereix la possibilitat que deixi constància del seu parer.

Si l'Oficina investiga un empleat de l'ajuntament l'alcalde n'és informat?

Efectivament, si una investigació afecta personalment un alt càrrec, funcionari directiu o empleat l'Oficina Antifrau, com a regla general, n'informa el responsable de la institució, de l'òrgan o de l'entitat de qui depèn o en què presta serveis.

El denunciant és informat de l'arxiu d'una investigació?

Quan és arxivada una investigació, en el decurs de la qual ha resultat implicada individualment una persona concreta, aquesta persona és informada de l'arxiu.

El denunciant és informat del resultat d'una investigació?

Com a regla general, l'Oficina comunica al denunciant el sentit de la resolució, per tal que pugui fer valdre els seus drets, si és el cas, davant la instància que correspongui.

Qui té l’obligació de denunciar davant l’Oficina Antifrau de Catalunya?

L’article 16.4 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre de l’Oficina Antifrau de Catalunya, imposa a les autoritats i els directors o responsables d’oficines públiques el deure de comunicar immediatament a l’Oficina “els fets que detectin i puguin ésser considerats constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contraris als interessos generals”.

Qui pot adreçar-se a l’Oficina Antifrau de Catalunya per denunciar?

Qualsevol altra persona pot posar en coneixement de l’Oficina fets presumptament constitutius de corrupció, pràctiques fraudulentes o conductes il·legals que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics.

Com ho puc fer?

Per escrit, fent constar una relació circumstanciada del fets, que podeu presentar directament a l’Oficina o bé trametre per correu electrònic o administratiu.

I si no vull que consti la meva identitat?

Totes les actuacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya estan presidides pel principi de reserva màxima. El seu personal, a més, té el deure de secret. Tanmateix, si ho desitgeu, la Llei garanteix que pugueu demanar que es mantingui la confidencialitat de la vostra identitat. En aquest cas, l’Oficina Antifrau de Catalunya està obligada a mantenir reservada qualsevol dada que permeti la vostra identificació.

Estaria disposat o disposada a denunciar però temo ser objecte de represàlies.

L’Oficina Antifrau de Catalunya assumeix el compromís de proporcionar assistència i assessorament a qualsevol persona denunciant o informant que actuï de bona fe. Si en algun moment fóssiu objecte d’algun acte de represàlia com a conseqüència d’haver denunciat, ho podeu posar en coneixement de l’Oficina i aquesta promourà o exercirà davant les autoritats competents les accions correctores o de restabliment que calguin, i deixarà constància dels fets, també, en la seva memòria anual que presenta al Parlament de Catalunya.

Ja he denunciat pels mateixos fets davant la policia, els tribunals o el Ministeri Fiscal. Puc fer-ho ara de nou davant l’Oficina Antifrau de Catalunya?

No, si us consta que aquests han iniciat les investigacions corresponents.

twitter home linkedin home youtube home