Poden compartir diferents organitzacions el Sistema intern d'informació i el seu responsable?

(Articles 8, 11, 12 i 14)

Pel que fa al sector privat, la Llei només preveu que les persones jurídiques que tinguin entre 50 i 249 treballadors, i que així ho decideixin, puguin compartir entre si el Sistema intern d’informació i els recursos destinats a la gestió i tramitació de les comunicacions, tant si gestionen elles com si s’ha externalitzat aquesta gestió (s’ha de tenir en compte l’art. 6.1, però), i també preveu s’han de respectar les garanties previstes a la Llei. En canvi, conforme a l’article 8 de la Llei, no es pot compartir el responsable del sistema, de manera que n'hi hauria d’haver un per a cada entitat.

Pel que fa al sector públic, d’acord amb l'article 14 i malgrat la contradicció aparent entre el primer i el tercer apartat, determinades entitats poden compartir el Sistema intern d’informació i els recursos destinats a investigacions i tramitacions. En tot cas, hi ha d’haver un responsable del sistema per a cada entitat i ha de quedar clar per a les persones usuàries a quina entitat estan informant. Això es podria assegurar si la plataforma corresponent inclou una “entrada” per a cada entitat com seria, per exemple, el cas d’un determinat municipi, tot i que el sistema el comparteixin un seguit de municipis. La Llei no sembla permetre que, tret dels ajuntaments (entre si o amb altres Administracions públiques) i de determinades entitats vinculades o dependents, comparteixin el Sistema intern entitats com ara els col·legis professionals (corporacions de Dret públic).

Hi ha altres previsions en relació amb els grups de societats a l’article 11 de la Llei.