Per què una Directiva per protegir les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió?

Les persones alertadores desenvolupen un paper clau a l’hora de descobrir i prevenir les infraccions que lesionen l’interès públic i de protegir el benestar de la societat. No obstant això, els potencials informants solen renunciar a informar sobre les seves preocupacions o sospites per por de represàlies. En aquest context cada cop hi ha més reconeixement, tant a escala europea com internacional, de la importància de garantir una protecció equilibrada i efectiva a les persones informants.

Les denúncies i revelacions públiques constitueixen un dels components primaris del compliment del Dret i de les polítiques de la Unió, perquè aporten informació als sistemes nacionals i de la Unió responsables de l’aplicació de les lleis, la qual cosa permet detectar, investigar i enjudiciar de manera efectiva les infraccions del Dret de la Unió, de manera que es millora la transparència i el retiment de comptes.

Primers considerands de la Directiva