Nota informativa relativa a les retribucions d’Antifrau

Cap persona al servei de l'Oficina Antifrau no ha demanat mai acollir-se al règim especial per “llicència d’edat”

L’Oficina Antifrau de Catalunya, des de la seva creació, sempre ha aplicat el mateix sistema de càlcul de triennis

Façana de la seu de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Façana de la seu de l'Oficina Antifrau de Catalunya

25 de gener de 2022. Fruit de les informacions aparegudes els darrers dies sobre les retribucions sobre la llicència d’edat i el càlcul dels triennis relacionades amb el Parlament de Catalunya i, en alguns casos, amb els òrgans adscrits al mateix, com és el cas de l’Oficina Antifrau de Catalunya, així com algunes consultes adreçades directament a l’Oficina, fan que aquesta institució vulgui detallar diversos aspectes sobre les mateixes.

En primer lloc, cap persona al servei de l'Oficina Antifrau no ha demanat mai acollir-se al règim especial per “llicència d’edat” i, per tant, no s'ha dictat cap resolució en relació amb aquesta qüestió ni mai ningú de l'Oficina ha gaudit d'aquest règim. Sobre aquest punt, l’Oficina Antifrau de Catalunya no contempla aquest règim en les seves Normes d’Actuació i de Règim Intern de l’Oficina Antifrau (NARI). D’altra banda, l’Oficina no té personal funcionari propi, sinó que és personal funcionari d’altres Administracions Públiques prestant serveis a l’Oficina, per la qual cosa aquest personal no es troba en el mateix supòsit que el del Parlament o de la Sindicatura de Comptes. 

En segon lloc, i en referència al càlcul dels triennis de l’Oficina Antifrau de Catalunya, des de la creació de la mateixa, sempre s’ha vingut aplicant el mateix sistema de càlcul de triennis, que és el que seguidament s’exposa. Cal diferenciar entre el personal laboral i funcionari. El personal laboral d’Antifrau percep els triennis en funció d’allò que estipula el seu contracte laboral, i que remet als imports establerts per al personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El personal funcionari, que com s’ha dit anteriorment no és personal funcionari propi de l’Oficina sinó que prové d’altres administracions – Generalitat, ajuntaments, Administració de l’Estat, etc- percep els triennis meritats en altres administracions per l’import estipulat per al trienni de l’Administració on es va meritar. I els triennis meritats a Antifrau els percep per import d’un 5% de les retribucions de l’Oficina. Per tant, s’aplica el règim de triennis habitual en qualsevol Administració Pública, i és diferent del que s’aplicava fins fa poc al Parlament i a d’altres institucions dependents del mateix. Els triennis meritats abans de prestar serveis a l’Oficina es perceben per l’import de l’Administració o Administracions on es van meritar els triennis i els triennis meritats prestant serveis a l’Oficina es perceben per l’import previst en la normativa d’aplicació a l’Oficina.

De fet, Antifrau, davant d’una auditoria d’un òrgan de control comptable emesa al 2018, en la qual es deia que tots els triennis generats pel personal funcionari al servei de l’Oficina s’havien de retribuir amb un  5% del sou, amb independència del grup i de l’administració en què s’hagués meritat el trienni, ja va al·legar que aquesta interpretació va en contra del principi generalment admès que els triennis es perceben per l’import corresponent a l’Administració on es meriten i en el grup on es meriten. Com s’ha dit, és el sistema que s’aplica a totes les administracions públiques amb caràcter general. També va al·legar que en temps de contenció pressupostària, aquest sistema d’abonament de l’antiguitat suposaria un cost inassolible per als pressupostos públics, estimat en 500.000 euros a l’any. 

En qualsevol cas, l’Oficina no va seguir el criteri de l’auditoria esmentada i, és més, va impulsar una modificació de les Normes d’Actuació i de Règim Intern de l’Oficina Antifrau (NARI), aprovada pel Parlament mitjançant resolució de 17 de desembre de 2020, introduint un article 43 bis, que, per major seguretat jurídica, estableix el sistema de retribució dels triennis a l’Oficina en els mateixos termes que s’han exposat i que és com s’ha vingut aplicant des de l’entrada en funcionament de l’Oficina

Precisament, el Parlament, en la darrera modificació dels Estatuts de Règim Interior del Parlament de Catalunya (ERGI), de desembre de 2021, ha modificat l’article 96 de l’ERGI, seguint el criteri de retribució per antiguitat (triennis) aplicat per l’Oficina des de la seva entrada en funcionament

D’altra banda, el personal alt càrrec de l’Oficina, que alhora sigui funcionari, no percep actualment triennis meritats a l’Oficina, i només percep les quantitats pels triennis meritats anteriorment en altres Administracions.