Normativa

El mes de juliol de 2020 el Consell Europeu va acordar un instrument excepcional de recuperació temporal conegut com Next Generation EU, que garanteix una resposta europea coordinada amb els estats membres per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia. Es pot utilitzar els fons per concedir préstecs reemborsables i transferències no reemborsables.

Els dos instruments de més volum de Next Generation EU són:

  • El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), que constitueix el nucli del Fons de Recuperació, la finalitat del qual és donar suport a la inversió i les reformes als estats membres per aconseguir una recuperació sostenible i resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE.
  • El Fons REACT-EU, que opera com a fons estructural, però amb major flexibilitat i agilitat en l’execució. REACT-EU promourà la recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia.

Next Generation EU també aportarà fons addicionals a altres programes o fons europeus, com el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons de Transició Justa (FTJ).

Es pot trobar més informació sobre Next Generation EU en el Portal Institucional del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, entre d’altres a l'apartat Fons relacionats amb la COVID, del qual prové la que s'acaba de reproduir.

Concretament quant al MRR, se’n pot trobar informació detallada a l'apartat Mecanisme de Recuperació i Resiliència, entre la qual documents del Pla, documents d’aprovació del Pla (incloses les disposicions operatives del Pla de Recuperació acordades pel Govern d’Espanya i la Comissió Europea), i documents complementaris sobre els components (vegeu específicament l’enllaç Plan de recuperación, documentos i enlaces).

També es pot trobar informació sobre l’MRR i sobre el PRTR a la pàgina web creada per la Secretaria General de Fons Europeus. Entre d’altres, ofereix una relació de diferents documents i normativa per a la gestió del PRTR, així com un recull dels plans de mesures antifrau elaborats tant per diferents ministeris, com per les comunitats autònomes o la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

També en el web oficial de la Unió Europea, entre d’altres a la pàgina Pla de recuperació per a Europa | Comissió Europea

 

Per facilitar la cerca s’inclou a continuació una breu selecció de normativa i altres documents d’interès:

Criteris de distribució dels fons del Pla de Recuperació a les comunitats autònomes

Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (i correcció d’errades)

Reglament delegat (UE) 2021/2106 de la Comissió, de 28 de setembre de 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, mitjançant l'establiment dels indicadors comuns i els elements detallats del quadre d'indicadors de recuperació i resiliència

Acord del finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència entre la Comissió i el Regne d'Espanya

Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital. Resolució de 29 d'abril del 2021, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril del 2021, pel qual s'aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (ESP) i els documents i enllaços relacionats

Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç a text consolidat en la data de publicació d’aquesta informació)

Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Directiva (UE) 2017/1371 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2017 sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió mitjançant el Dret penal (transposada al Dret intern mitjançant Llei orgànica 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, per transposar directives de la Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme, i abordar qüestions d’índole internacional)

Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament financer de la UE) (i correcció d’errades)

Reglament (UE, Euratom) 2020/2092, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2020, sobre un règim general de condicionalitat per a la protecció del pressupost de la Unió (i correcció d’errades)

Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es finançaran amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència