Activitat d’investigació

Denúncies

L’Oficina Antifrau actua sempre d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d’una institució o autoritat pública.

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

Investigacions

Les actuacions que l’Oficina Antifrau duu a terme es regeixen pels criteris de celeritat, economia, eficàcia i discreció màxima. Es garanteix la reserva d’identitat i l’anonimat a qui ho sol·licita, a més d’oferir assessorament al denunciant de bona fe.

Les investigacions es poden cloure amb l’arxivament, en cas que no es detecti cap irregularitat, amb l’informe raonat tramès a l’autoritat competent, amb comunicació a l’autoritat judicial, fiscalia o òrgan administratiu competent, o amb recomanacions sobre la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris suggerits.

Resum de les actuacions d’investigació closes

Es fa pública una breu ressenya de l’objecte i la finalitat de les actuacions d’investigació closes al llarg del present exercici 2017.

No es fa pública cap informació que faciliti la identificació de persones físiques, ni tampoc no s’indica de manera individualitzada el resultat de la investigació per tal d’evitar possibles perjudicis a persones implicades i com a salvaguarda dels eventuals procediments administratius i judicials que es puguin iniciar com a conseqüència de les esmentades actuacions. Altrament, i com que no és necessari aplicar cap mesura preventiva en els supòsits d’arxivament de les actuacions, és per això que es fa pública, en aquests casos, la vinculació entre el resultat de la investigació, l’actuació indagatòria concreta i l’entitat afectada.

Les actuacions que es relacionen a continuació han finalitzat amb: informe raonat i/o comunicacions a les autoritats administratives i/o judicials competents o, tal com s’ha exposat, amb resolucions d’arxivament.

A aquestes actuacions closes cal afegir-n’hi 8 més, que han estat interrompudes perquè s’ha constatat la concurrència de procediments judicials sobre els mateixos fets investigats per aquesta Oficina Antifrau.

Ajuntament de Blanes. Gener 2017.
 • Arran d’una denúncia, s’ha examinat la subvenció atorgada per part de l’Ajuntament de Blanes al Club de Música de Santa Maria i l’existència d’una relació de parentesc entre la secretària de l’entitat i l’alcalde d’aquesta localitat. Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
Ajuntament de Cadaqués. Febrer 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’han examinat dos fets relacionats amb l’Ajuntament de Cadaqués. Per una banda, la presumpta incompatibilitat d’un càrrec de la Policia Local que estaria combinant aquesta feina amb una altra en l’àmbit privat; i per l’altra, han estat objecte d’examen les presumptes irregularitats relacionades amb el conveni signat entre el consistori i la parròquia de Cadaqués per a la remodelació de l’església de Santa Maria de Cadaqués. L’esmentat conveni resultaria perjudicial per a l’Ajuntament i comportaria un tracte de favor a la parròquia.
Ajuntament de Gavà. Febrer 2017.
 • La presentació d’una denúncia ha portat a examinar, primer, la presumpta utilització irregular en benefici particular dels descomptes obtinguts per l’Ajuntament de Gavà en els vehicles oficials i, segon, la possible vulneració del dret d’accés a la informació pública relacionada amb el mateix assumpte. Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
Universitat de Lleida. Març 2017.
 • Arran d’una denúncia, s’ha examinat la licitació, adjudicació i execució del contracte de serveis de consultoria per a l’elaboració del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2012-2016 (PERITAC), adjudicat a una empresa d’àmbit transnacional per part de la Fundació Privada Centre UDL-IRTA (Agrotècnio). La investigació s’ha focalitzat a verificar l’efectiva necessitat i idoneïtat del contracte, i un possible tracte de favor en el procediment de licitació, en l’adjudicació i en l’execució del contracte.
Ajuntament de Cercs. Març 2017.
 • S’han examinat, arran d’una denúncia, les possibles irregularitats en l’àmbit de les incompatibilitats en les quals hauria pogut incórrer determinat personal que presta serveis a l’Ajuntament de Cercs amb vinculació de prestació professional i exercint funcions pròpies de tècnic municipal i, al mateix temps, ocupant plaça en una altra entitat local.
Ajuntament de Calldetenes. Març 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’examinen possibles irregularitats relacionades amb la facturació de les obres i instal·lacions d’un equipament de l’Ajuntament de Calldetenes, que s’haurien pogut materialitzar en presumptes desviacions de fons públics, irregularitats i duplicitats en la facturació, i abonaments per execució d’obra no executada en l’equipament.
Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Abril 2017.
 • En relació amb unes presumptes irregularitats denunciades contra els òrgans de direcció —Patronat i Gerència— de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, s’ha examinat: una possible desviació pressupostària en les obres de remodelació de l’Hospital de la Seu, una manca d’aplicació de la normativa de contractació pública en relació amb aquestes obres, així com un presumpte tracte de favor vers el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (CSC).
Ajuntament de l’Albesa. Maig 2017.
 • Arran d’una denúncia, s’ha examinat l’actuació de personal tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Albesa amb motiu de l’atorgament de la llicència de primera ocupació a uns habitatges. En particular, sobre si el conflicte d'interès, aparent o potencial, produït per la intervenció de personal tècnic municipal va esdevenir real en concretar-se en un presumpte tracte de favor i, per tant, si en el cas concret procedia la causa d’abstenció prevista en la normativa aplicable.
Ajuntament de Masroig. Maig 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’han examinat presumptes irregularitats relacionades amb un immoble municipal, inventariat com a bé de domini públic, en règim de lloguer a una persona vinculada familiarment a un responsable municipal de l’Ajuntament de Masroig. No s’hauria publicat ni convocat cap tipus de procediment de concurrència competitiva per procedir a l’arrendament del referit immoble, amb l’agreujant de l’existència d’un informe de la secretaria municipal en què es va exposar la manca de publicitat i la vulneració de la normativa en matèria patrimonial.
Departament de Presidència i Cultura de la Generalitat. Maig 2017.
 • S’han investigat, per iniciativa pròpia, presumptes irregularitats relacionades amb l’atorgament de subvencions per part dels departaments de la Presidència i de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la Fundació Privada d’Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) en el període 2005-2014. L’objectiu de les subvencions és el projecte “estudi de mitjans EGM-Baròmetre” que té com a finalitat l’elaboració d’un estudi de mesura d’audiències, usos i consums culturals especialment dissenyat per a les especificitats de l’espai català de cultura i comunicació.
Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Maig 2017.
 • Amb ocasió d’una denúncia, s’ha examinat el presumpte cobrament irregular d’indemnitzacions per oficiar matrimonis civils per part d’alguns regidors de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Aquests abonaments els haurien cobrat, tant els regidors que perceben retribucions per dedicació exclusiva, com els regidors que les perceben per dedicació parcial. En un principi, la indemnització no estava prevista ni aprovada pel Ple consistorial i, a partir de juliol de 2012, només hi tindrien dret els regidors que no cobressin per la seva dedicació parcial o exclusiva a l’Ajuntament.
Ajuntament de Polinyà. Maig 2017.
 • Arran d’una denúncia, s’han examinat dos projectes tècnics formalment realitzats amb mitjans propis fora d’horari laboral (tècnics municipals) de l’Ajuntament de Polinyà i que haurien comportat l’abonament de, finalment, 45 000 € per part del consistori, en concepte de gratificació extraordinària. Es posa en qüestió el fet que personal del mateix Ajuntament, amb vinculació en règim funcionarial i/o laboral, pugui haver facturat per la redacció dels projectes tècnics objecte de controvèrsia tot i la seva vinculació a la corporació esmentada, amb possible vulneració del règim d’incompatibilitats, i altra normativa d’àmbit laboral i de contractació pública.
Ajuntament de Pallejà. Maig 2017.
 • S’ha examinat el possible tracte de favor a una mercantil per part de l’Ajuntament de Pallejà, que hauria reconegut un deute pendent amb la societat, malgrat no haver complert aquesta societat la totalitat de les obligacions contractuals. Les obres objecte del contracte origen del deute esmentat no s’haurien conclòs conforme a les prescripcions recollides en la mateixa documentació contractual. L’òrgan fiscalitzador municipal va emetre un informe desfavorable a l’abonament.
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Maig 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’ha examinat la possible irregularitat consistent en la manca d’exercici de la potestat sancionadora per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per l’ús d’un habitatge com a establiment hoteler. Aquesta utilització seria, presumiblement, contrària a les normatives urbanística i d’habitatges d’ús turístic. A més, l’edificació de l’habitatge s’hauria completat amb la construcció d’un aparcament amb diverses places de garatge que hauria donat lloc a irregularitats.
Ajuntament de Cabrera d’Anoia . Maig 2017.
 • Arran d’una denúncia, s’han examinat presumptes irregularitats comeses per l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia: en primer lloc, les relacionades amb la concessió d’una llicència d’obres a una mercantil de la qual seria propietari un electe municipal; també unes altres relacionades amb la contractació d’unes obres d’arranjament al poble, i, finalment, les que tenen a veure amb el presumpte tracte de favor en l’adjudicació de la concessió d’un local social a una persona afí a l’equip de govern.
Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat . Maig 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’ha examinat el presumpte tracte de favor per part del Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat a l’empresa adjudicatària del contracte per a la vigilància i la seguretat de l’espai del parc. Davant suposats incompliments del contracte, no s’hauria adoptat cap mesura per garantir la correcta execució del servei. Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
Ajuntament de Premià de Mar. Maig 2017.
 • Amb motiu d’una denúncia, s’ha examinat el presumpte tracte de favor per part de l’Ajuntament de Premià de Mar a una empresa en l’autorització d’ocupació d’un espai de domini públic per instal·lar-hi unes barres de bar per a actes de la festa major, sense haver seguit cap mena de procediment administratiu ni haver rebut cap contraprestació. Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
Departament de Governació i Relacions Institucionals. Juny 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’han investigat presumptes irregularitats en el procediment de provisió provisional d’un lloc de treball en el Gabinet Tècnic del Departament de Governació i Relacions Institucionals iniciat amb l’oferta publicada al portal ATRI.
Ajuntament de Montcada i Reixac. Juny 2017.
 • Constitueix l’objecte de les actuacions, arran d’una denúncia, l’examen de les presumptes irregularitats en el pagament del complement específic del sou a determinats treballadors de l’Ajuntament de Montcada i Reixac; així com les presumptes irregularitats relacionades amb el pagament d’una indemnització per part del municipi a personal municipal per danys soferts en un bé particular de la seva propietat.
Ajuntament de la Granadella. Juny 2017.
 • Arran d’una denúncia, han estat objecte d’examen els pagaments presumptament irregulars de dietes i indemnitzacions a electes de l’Ajuntament de la Granadella, així com la concessió d’una subvenció directa per part de l’Ajuntament a una entitat de caràcter social.
Àrea Metropolitana de Barcelona. Juny 2017.
 • Arran d’una denúncia, s’ha examinat la contractació de personal eventual (nomenament d’assessors) per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona infringint presumptament la legislació vigent. Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
Ajuntament de Copons. Juny 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’han examinat les presumptes irregularitats relacionades amb el procediment de contractació de l’explotació i gestió d’un servei de la piscina municipal de Copons.
Àrea Metropolitana de Barcelona. Juliol 2017.
 • Com a resultat d’una denúncia anònima, s’ha examinat un possible tracte de favor en la concessió de contractes per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) envers una determinada empresa de la qual seria administrador el fill d’un funcionari que presta serveis a l’AMB.
Ajuntament de Pineda de Mar. Juliol 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’han examinat presumptes irregularitats en les obres de construcció de la segona fase del complex esportiu Can Xaubet, licitades per l’Ajuntament de Pineda. Les esmentades irregularitats se centrarien en: partides d’obres certificades i pagades però no executades, increment dels amidaments comprovats en obra, manca d’execució d’alguna de les millores ofertes en la proposta i rebaixa en la qualitat dels materials, la qual cosa hauria suposat un perjudici econòmic al consistori. Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. Juliol 2017.
 • Constitueix l’objecte de les actuacions examinades un presumpte tracte de favor per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a una empresa promotora. Aquest tracte de favor es concretaria en la concessió irregular d’una llicència d’obra menor, la legalització d’un local d’una comunitat de propietaris i la connivència del consistori en permetre executar l’obra per a ús privatiu a l’empresa promotora en un espai d’ús comú. Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
Ajuntament de Granollers. Juliol 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’ha examinat la presumpta existència d’una conducta sistemàtica per part de la Policia Local de Granollers consistent a imposar multes de trànsit amb un import per sobre dels imports legalment establerts. Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
Ajuntament de Lleida. Juliol 2017.
 • Constitueix l’objecte de les actuacions d’investigació el presumpte tracte de favor per part del consistori a una persona, procedint a la seva contractació laboral encoberta mitjançant la utilització fraudulenta de successius procediments de contractació fets a mida.
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. Setembre 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’han examinat presumptes irregularitats relatives a les retribucions de càrrecs electes. En les mateixes actuacions s’ha investigat el presumpte tracte de favor vinculat a contractacions irregulars de personal.
Ajuntament de Ribera d’Urgellet. Octubre 2017.
 • Com a resultat d’una denúncia s’han examinat, per una banda, possibles irregularitats amb resultat de malbaratament de fons públics, i per l’altra, una possible infracció sobre la normativa d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Ajuntament de Castelló de Farfanya. Octubre 2017.
 • Constitueix l’objecte de les actuacions d’investigació la presumpta apropiació irregular d’un bé de domini públic per part d’un particular, amb el vistiplau del consistori. Aquests fets suposarien un tracte de favor a la persona beneficiària.
Ajuntament d’Argençola. Octubre 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’investiguen les presumptes irregularitats dutes a terme pel consistori en la contractació temporal de personal i que implicarien un tracte de favor. En aquest cas concret no s’hauria produït la preceptiva convocatòria pública.
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPiJB). Octubre 2017.
 • Arran d’una denúncia, s’han examinat les possibles irregularitats esdevingudes en el procediment de licitació i adjudicació d’un lot de contractes per part de l’entitat denunciada. S’hauria pogut produir un conflicte d’interès per part d’un responsable de l’IMPiJB, ja que compartiria la participació en diferents consells d’administració amb una de les empreses adjudicatàries del lot del contracte esmentat.
Guàrdia Urbana de Barcelona. Octubre 2017.
 • S’ha examinat un presumpte tracte de favor atorgat a l’empresa adjudicatària dels serveis de veterinària per part de l’organisme denunciat.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA). Octubre 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’investiga el presumpte tracte de favor per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a una mercantil en la concessió de dues subvencions per a la modernització d’explotacions agràries.
Ajuntament de Lleida. Novembre 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’examina el tracte de favor vinculat a les possibles irregularitats relacionades amb l’expedient relatiu a la contractació dels serveis de neteja i manteniment d’edificis, locals i instal·lacions de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms. Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament.
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Novembre 2017.
 • Constitueix l’objecte de les investigacions determinar si l’assumpció per part de l’Ajuntament de despeses d’urbanització d’un sector del municipi que pertocaven als propietaris, constitueixen un presumpte ús irregular de fons públics.
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona. Novembre 2017.
 • Arran d’una denúncia, s’ha examinat l’existència de possibles casos d’incompatibilitats en l’activitat d’un grup de professors de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
Direcció General de la Inspecció de Treball. Novembre 2017.
 • Constitueix l’objecte de les investigacions el conflicte d’interès relacionat amb les presumptes irregularitats relatives a la gestió, resolució i praxi de l’actuació inspectora duta a terme per la Inspecció de Treball i Seguretat Social amb motiu d’una denúncia per assetjament laboral.
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Novembre 2017.
 • Com a resultat d’una actuació endegada a iniciativa pròpia, s’ha examinat el presumpte tracte de favor relacionat amb l’adjudicació, i posterior resolució per incompliment del contractista, del contracte de concessió d’obra pública, en règim de concessió administrativa, per a la construcció i explotació d’un complex esportiu per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Aquestes actuacions han finalitzat amb resolució d’arxivament.
Ajuntament de Mollet del Vallès. Novembre 2017.
 • Constitueix l’objecte de les investigacions l’actuació municipal vers la sol·licitud de permís per a l’obertura d’un centre de culte en un local del municipi, després que fos denegat, sense que, en aparença, existís una restricció expressa d’ús per a la seva implantació. Aquestes actuacions han finalitzat amb una resolució d’arxivament, en no haver-se acreditat fets diferents dels que ja van ser analitzats pel Ministeri Fiscal i el Síndic de Greuges de Catalunya.
Ajuntament de Lleida. Novembre 2017.
 • Arran d’una denúncia, s’ha examinat el presumpte tracte de favor relacionat amb l’exempció tributària de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per part del consistori a una fundació, mitjançant l’acceptació d’unes al·legacions que anul·len la liquidació inicial i, per tant, estimen el recurs interposat per la fundació esmentada. Aquestes actuacions han finalitzat amb resolució d’arxivament.
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Desembre 2017.
 • Com a resultat d’una actuació endegada a iniciativa pròpia, s’ha examinat el presumpte tracte de favor vinculat a l’adjudicació, i posterior resolució per incompliment del contractista, del contracte de concessió d’obra pública, en règim de concessió administrativa, per a la construcció i explotació d’un complex esportiu per part de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Així mateix, també s’analitza una possible incompatibilitat d’un treballador al servei del consistori que compaginaria la seva feina amb l’exercici professional de l’advocacia en l’àmbit privat. Aquestes actuacions han finalitzat amb resolució d’arxivament.
Ajuntament de Lleida. Desembre 2017.
 • Com a conseqüència d’una denúncia, s’ha examinat un expedient municipal que podria implicar un eventual tracte de favor i que hauria suposat l’autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i pagament de la despesa per una determinada quantia a una mercantil; tot i que no hi ha constància que s’haguessin adjudicat aquests treballs d’acord amb les prescripcions de la normativa de contractació pública.
Ajuntament de Llívia. Desembre 2017.
 • Constitueixen l’objecte de les investigacions les presumptes irregularitats relacionades amb el tracte de favor en la contractació de personal i, en un cas, la possibilitat que una persona al servei del consistori estigués incomplint la normativa d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Ajuntament de Vallirana. Desembre 2017.
 • Arran d’una denúncia, s’han examinat possibles irregularitats relacionades amb: la tramitació de l’expedient d’adquisició directe d’un bé immoble per part del consistori per destinar-lo a un ús concret i en el qual s’hauria vulnerat la normativa patrimonial; la tramitació de l’expedient de licitació del contracte de col·laboració en la gestió municipal d’ingressos i recursos, i l’emissió d’un certificat emès per les autoritats municipals. Aquestes actuacions han finalitzat amb resolució d’arxivament.
Ajuntament de Vallirana. Desembre 2017.
 • Constitueix l’objecte de les investigacions el conveni signat entre el consistori i una entitat esportiva del municipi, i les possibles irregularitats que haurien provocat el possible tracte de favor envers el responsable d’aquesta entitat esportiva. El conveni portava implícita l’execució d’unes obres a les quals no s’hauria aplicat la normativa de contractació pública i haurien estat fetes per l’empresa del responsable esmentat.
Ajuntament de Vic. Desembre 2017.
 • Com a resultat d’una actuació endegada a iniciativa pròpia, s’ha examinat el presumpte tracte de favor en relació amb l’adjudicació, i posterior resolució per incompliment del contractista, del contracte de concessió d’obra pública, en règim de concessió administrativa, per a la construcció i explotació d’un complex esportiu per part de l’Ajuntament de Vic.