Gestiona la teva subscripció als butlletins.

 

 

Informació addicional sobre el tractament de les vostres dades personals

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem del següent:

1.    Les dades que ens faciliteu s’incorporen a l’activitat de tractament de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant l’Oficina) “Relacions Institucionals”.

2.    El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Direcció de l’Oficina.

3.    La base de la legitimació del tractament de les vostres dades és el vostre consentiment.

4.    La finalitat del tractament és difondre activitats relatives a l’actuació de l’Oficina, com convocatòries d’actes públics oficials, jornades, cursos o conferències o altres activitats que organitzi o en què participi l’Oficina; a partir de la incorporació de les vostres dades a aquesta activitat de tractament rebreu, doncs, informació sobre aquestes activitats.

5.    Les dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades són delegadapd@antifrau.cat C/Ribes núm. 1-3, 08013-Barcelona; hi podeu contactar per a totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals per part de l’Oficina.

6.    Quant a les dades personals que consten en aquesta activitat de tractament, únicament està previst que, per motius de seguretat, es facilitin dades a les entitats que cedeixin les seves instal·lacions perquè s’hi duguin a terme les activitats, si s’escau, cosa de la qual s’informaria expressament en el moment d’inscripció a l’activitat corresponent.

7.    No està prevista la transferència internacional de les dades.

8.    No s’ha previst la supressió d’ofici de les dades mentre no retireu el vostre consentiment, cosa que podeu fer en qualsevol moment.

9.    Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades i d’oposició d’acord amb el que preveuen els article 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril, mitjançant una comunicació adreçada a la Direcció de l’Oficina a l’adreça electrònica bustiaoac@antifrau.cat o mitjançant els formularis que trobareu a la seu electrònica de l’Oficina.

10.    Podeu adreçar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat o per mitjans no electrònics (per correu postal) adreçat a: C/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o bé presencialment al Registre d’entrada de documents de l’APDCAT o al Registre d’entrada de qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat, o mitjançant la presentació de la reclamació en una oficina de correus d’acord amb la normativa d’aplicació.