Sol·licitud d’accés a la informació a l'Oficina Antifrau

Podeu fer-nos arribar la vostra sol·licitud, adreçada al Registre General, a la bústia transparencia@antifrau.cat o mitjançant el següent

Formulari

Hi heu de fer constar, en cas que no utilitzeu un sistema de d’identificació (IDCAT mòbil) la següent informació:

  • Identitat de la persona sol·licitant (nom i cognoms)
  • DNI o NIE o el número de passaport
  • Informació que sol·liciteu, de forma concisa i clara
  • Adreça de contacte, preferiblement electrònica, per facilitar la comunicació
  • Quant a la motivació de la vostra sol·licitud o l’exposició dels motius pels quals sol·liciteu la informació, no és necessari que l’indiqueu en el formulari. En cas que no vulgueu motivar la vostra sol·licitud, podeu indicar “no motivació” o allò que considereu escaient en l’apartat corresponent del formulari.
  • En cas que hi feu constar la motivació, aquesta es tindrà en compte a l’hora de dictar la resolució. L’absència de motivació no determinarà, en cap cas, el rebuig de la vostra sol·licitud.
  • Format d’accés preferent a la informació

L’accés és gratuït i el termini màxim de resposta és d’un mes, ampliable a un termini addicional de 15 dies naturals quan ho determini el volum o la complexitat de la informació demanada.

Cal assenyalar que les respostes a les sol·licituds d’informació que no estan publicades han estat objecte d’estimació dins de termini mitjançant amb una comunicació que substitueix la resolució de la sol·licitud d’acord amb l’article 34.8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en els termes de l’art. 73.1 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

D’altra banda, contra la resolució que posa fi al procediment de sol·licitud d’accés a la informació pública o contra el silenci administratiu produït (si s’escau), que implica l’exhauriment de la via administrativa, es pot interposar:

  • Recurs potestatiu de reposició davant del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o la producció del silenci administratiu (art. 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre), o bé
  • Reclamació davant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació o la producció del silenci administratiu (art. 39 i 42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre), o bé
  • Directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació o producció del silenci (articles 8.3, 25, 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Podeu consultar totes les resolucions de les sol·licituds d'accés a la informació denegatòries o d’estimació parcial a la nostra seu electrònica:

Seu electrònica