El nostre equip humà és el nostre principal actiu.

El dia 10 de maig de 2019 s’ha publicat al DOGC la Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya per la qual es convoca el procés selectiu per a la provisió de tres llocs de treball que cal proveir mitjançant personal funcionari. Es tracta d'un lloc com a tècnic/a base de la Direcció d’Anàlisi i Investigacions i dos com a tècnic/a base de la Direcció de Prevenció.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al Registre general presencial o electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a l’adreça física i electrònica que s’indica en les bases de la convocatòria, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució de convocatòria al DOGC (10/10/2018). La data final del termini de presentació de sol·licituds és el 7 de juny de 2019.

En la Resolució esmentada trobareu la descripció dels llocs de treball i les bases de la convocatòria; a més de la publicació oficial al DOGC, podeu consultar aquesta Resolució a la Seu electrònica.

Informació d’interès per a qui vulgui participar en un procés de selecció o provisió de personal

Si esteu interessats i interessades en treballar amb nosaltres a l’Oficina Antifrau de Catalunya, participant en un procés de selecció de personal laboral o de provisió de personal funcionari, aquesta informació us pot ser d’utilitat per conèixer el règim retributiu, la jornada i horari i els drets i deures del personal al servei de l’Oficina.

Retribucions

Jornada i horari i posterior modificació parcial

Drets i deures: Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya i Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya

Altres beneficis

twitter home linkedin home youtube home