06/02/2017

Nota informativa:

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en procediment de provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball de comandament de l’Oficina Antifrau de Catalunya, convocat per Resolució de 02/01/2017,

s’informa:
1. Que el total de sol·licituds presentades és de quinze (15).
2. Que en aquests moments s’està procedint a examinar les sol·licituds als efectes del que preveuen les bases de l’esmentada convocatòria.

 

11/01/2017

Nota informativa:

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·lictuds per prendre part en procediment de provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball de comandament de l’Oficina Antifrau de Catalunya, convocat per Resolució de 30/11/2016,

s’informa:
1. Que el total de sol·licituds presentades és de setze (16).
2. Que el director de l’Oficina Antifrau ha dictat Resolució de data 10/01/2017 per la qual es designa el director adjunt per exercir, per suplència, les funcions que corresponen al director de Prevenció, atesa l’abstenció d’aquest.
3. Que en aquests moments s’està procedint a examinar les sol·licituds als efectes del que preveu la base 6 de l’esmentada convocatòria