El nostre equip humà és el nostre principal actiu.

El dia 17 de juny de 2019 s’ha publicat al DOGC la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball a l'Oficina Antifrau de Catalunya que cal proveir mitjançant personal funcionari. Es tracta d'un lloc com a tècnic intermedi de serveis generals de l'àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al Registre general presencial o electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a l’adreça física i electrònica que s’indica en les bases de la convocatòria, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució de convocatòria al DOGC. La data final del termini de presentació de sol·licituds és de 16 de juliol de 2019.

En la Resolució esmentada trobareu la descripció del lloc de treball i les bases de la convocatòria; a més de la publicació oficial al DOGC, podeu consultar aquesta Resolució a la Seu electrònica.

Informació d’interès per a qui vulgui participar en un procés de selecció o provisió de personal

Si esteu interessats i interessades en treballar amb nosaltres a l’Oficina Antifrau de Catalunya, participant en un procés de selecció de personal laboral o de provisió de personal funcionari, aquesta informació us pot ser d’utilitat per conèixer el règim retributiu, la jornada i horari i els drets i deures del personal al servei de l’Oficina.

Retribucions

Jornada i horari i posterior modificació parcial

Drets i deures: Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya i Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya

Altres beneficis

twitter home linkedin home youtube home