El nostre equip humà és el nostre principal actiu.

El dia 13 d'octubre de 2017 s’ha publicat al DOGC la Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya per la qual es convoca el procés selectiu per a la provisió de tres llocs de treball en règim laboral. Es tracta d’un lloc de tècnic/a intermedi/a d’anàlisi i investigacions i dos llocs de tècnic/a base de prevenció.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al Registre general presencial o electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a l’adreça física i electrònica que s’indica en les bases de la convocatòria, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució de convocatòria al DOGC.

En la Resolució esmentada trobareu la descripció dels llocs de treball i les bases de la convocatòria; a més de la publicació oficial al DOGC, podeu consultar aquesta Resolució a la Seu electrònica.

Així mateix, hi ha en marxa la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de cinc llocs de treball a l’Oficina Antifrau de Catalunya que cal proveir mitjançant personal funcionari, publicada al DOGC de 29 de setembre de 2017. En concret, es convoca la provisió d’un lloc de tècnic/a base d’anàlisi i investigacions, dos llocs de tècnic/a base d’anàlisi i investigacions, un lloc de tècnic/a intermedi/a de prevenció i un lloc de tècnic/a base de prevenció. Igualment, les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria de provisió s'han de presentar al Registre general presencial o electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a l’adreça física i electrònica que s’indica en les bases de la convocatòria, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució de convocatòria al DOGC.En la Resolució esmentada trobareu la descripció dels llocs de treball i les bases de la convocatòria; també, a més de la publicació oficial al DOGC, podeu consultar aquesta Resolució a la Seu electrònica.

twitter home linkedin home youtube home