Normativa aplicable

El personal funcionari i eventual al servei de l’Oficina Antifrau es regeix per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, per les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya i pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

El personal laboral al servei de l’Oficina Antifrau es regeix per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, per les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, per la legislació laboral i pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Deures generals

El personal de l'Oficina Antifrau ha de comportar-se amb imparcialitat en l’exercici de les seves funcions, ha de vetllar per l’interés general, observant la més estricta neutralitat política i no permetent que criteris i interessos propugnats per grups econòmics, socials, corporatius, ideològics o religiosos influeixin en les seves actuacions, i ha d’actuar sempre amb ple respecte per la Constitució, l’Estatut d’autonomia i la resta de l’ordenament jurídic.

Deures específics

Sens perjudici dels deures establerts en els estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, el personal al servei de l'Oficina Antifrau resta especialment obligat a:

Guardar secret sobre totes aquelles informacions vinculades amb les investigacions dutes a terme per l’Oficina Antifrau, com també la deguda reserva sobre qualsevol altra informació de la qual hagi tingut coneixement amb motiu o ocasió de les seves funcions i que no hagi de ser divulgada. Amb aquesta finalitat, en el moment de la incorporació a l’Oficina Antifrau, signarà un compromís de confidencialitat que garanteixi la plena assumpció de les responsabilitats, inclosa la civil, derivades de la revelació indeguda d’informacions, dades, actes, documents o assumptes. Aquest compromís té caràcter permanent i manté la seva vigència quan s’hagi deixat de prestar serveis a l’Oficina.

Complir les normes de funcionament intern i de seguretat de l'Oficina.

Comportar-se professionalment i personalment per evitar situacions determinants de risc per a la reputació de l’Oficina Antifrau.

Evitar l’exhibició injustificada de l’acreditació professional o bé l’ostentació de la condició de membre de l’Oficina Antifrau per guanyar influència, obtenir un tracte de favor o per interessos personals.

Lliurar la documentació a la qual es fa referència en l’article 47.2 i 48 de les Normes d’actuació i règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Conflicte d'interessos i obligació d'abstenció

Per tal de preservar la independència i la integritat de l’Oficina Antifrau, el conflicte d’interessos serà interpretat àmpliament, de manera que qualsevol membre de l’Oficina, en l’exercici de les seves funcions, no podrà intervenir en un assumpte en el qual directament o indirectament tingui interessos de qualsevol mena que comprometin la seva imparcialitat i, en particular, interessos personals, familiars o econòmics.

El personal al servei de l’Oficina Antifrau s’abstindrà d’intervenir en els casos següents i n’haurà d’informar tot seguit al director o la directora:

En aquells assumptes en què hagi participat o que estiguin relacionats amb empreses o societats en la direcció, assessorament o administració de les quals hagi pres part aquesta persona, el seu cònjuge o les persones amb qui convisqui amb anàloga relació d’afectivitat o familiars dins del segon grau, i en els dos anys anteriors a la seva incorporació a l’Oficina.

En els afers en què tingui un interès personal, familiar o econòmic, i també en tota activitat que pugui comportar un risc de plantejar conflictes d’interessos amb la seva responsabilitat a l’Oficina Antifrau.

Correspon en tot cas al director o la directora de l’Oficina Antifrau decidir en matèria d’abstenció.

La infracció del deure d’abstenció establert en l’apartat anterior donarà lloc a l’exigència de les oportunes responsabilitats.

Incompatibilitats

Al director o directora, al director adjunt o directora adjunta i als membres de l’Oficina Antifrau que tinguin la consideració d’alt càrrec els serà d’aplicació el règim d’incompatibilitats previst a la Llei 13/2005, del 17 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

La resta de personal al servei de l’Oficina es regeix pel règim d’incompatibilitats previst per al personal al servei del Parlament de Catalunya en els seus estatuts del règim i govern interiors.

Abans de la seva incorporació a l’Oficina Antifrau, la persona interessada ha de formular una declaració d’activitats segons el model establert per la institució i, si exerceix una altra activitat, cal comptar amb l’autorització de compatibilitat corresponent.

Correspon al director o directora de l’Oficina resoldre les sol·licituds de compatibilitat.

El personal de l'Oficina no podrà ser titular per ell mateix o pel seu cònjuge, o persona amb anàloga relació d’afectivitat, fills, dependents i persones tutelades o interposades, d’una participació significativa en societats que tinguin concerts o contractes, de naturalesa administrativa o privada, amb l'Oficina Antifrau.

Aportació d’informació econòmica personal

Per tal de prevenir i detectar situacions que puguin originar conflicte d’interessos o increments de patrimoni no justificats, els integrants de l’Oficina Antifrau han de lliurar anualment una còpia de la seva declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Amb aquesta mateixa finalitat, el director o directora de l’Oficina Antifrau podrà exigir al personal en la forma, la periodicitat i els terminis que fixi, el lliurament de la documentació acreditativa de la titularitat de béns, obligacions o drets patrimonials que consideri oportuna.

Regals

Sens perjudici del que estableix el Codi penal, el personal de l’Oficina Antifrau, amb motiu o en ocasió de l’exercici de les seves funcions, no pot acceptar directament o indirectament cap tracte de favor, privilegi o avantatge injustificat i ha de rebutjar qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses, cessió gratuïta d’ús o donació que vagin més enllà dels usos de cortesia interinstitucional, els quals, si escau, seran inventariats i dipositats sempre a la seu de l’Oficina.

twitter home linkedin home youtube home