Règim del personal

El personal funcionari i eventual al servei de l’Oficina Antifrau es regeix per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, per les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya i pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

El personal laboral al servei de l’Oficina Antifrau es regeix per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, per les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, per la legislació laboral i pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

El personal d’Antifrau ha de comportar-se amb imparcialitat en l’exercici de les seves funcions, ha de vetllar per l’interès general i observar la més estricta neutralitat política. Així, ha d’impedir que criteris i interessos propugnats per grups econòmics, socials, corporatius, ideològics o religiosos influeixin en les seves actuacions. El personal de l’Oficina ha d’actuar sempre amb ple respecte a l’ordenament jurídic.

El personal al servei de l’Oficina Antifrau, sens perjudici dels deures establerts en els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, resta obligat especialment a:

  • Guardar secret sobre totes aquelles informacions vinculades a les investigacions dutes a terme per Antifrau, com també mantenir la deguda reserva sobre qualsevol altra informació de la qual hagi tingut coneixement gràcies a les seves funcions i que no hagi de ser divulgada. Amb aquesta finalitat, en el moment de la incorporació a l’Oficina Antifrau, el personal signarà un compromís de confidencialitat que garanteixi la plena assumpció de les responsabilitats, inclosa la civil, derivades de la revelació indeguda d’informacions, dades, actes, documents o assumptes. Aquest compromís té caràcter permanent i manté la seva vigència quan s’hagi deixat de prestar serveis a l’Oficina.
  • Complir les normes de funcionament intern i de seguretat de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
  • Comportar-se professionalment i personalment per evitar situacions determinants de risc per a la reputació de la institució.
  • Evitar l’exhibició injustificada de l’acreditació professional, o bé servir-se de la condició de membre de l’Oficina Antifrau per guanyar influència, obtenir un tracte de favor o per interessos personals.
  • Lliurar la documentació a la qual fan referència els articles 47.2 i 48 de les Normes d’actuació i règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Per tal de preservar la independència i la integritat de l’Oficina Antifrau, els conflictes d’interès seran interpretats àmpliament, de manera que cap membre d’Antifrau, en l’exercici de les seves funcions, no podrà intervenir en un assumpte en el qual directament o indirectament tingui interessos de qualsevol mena que comprometin la seva imparcialitat i, en particular, interessos personals, familiars o econòmics.

El personal al servei de l’Oficina Antifrau s’abstindrà d’intervenir en els casos següents i n’haurà d’informar tot seguit al director o directora:

  • En aquells assumptes en què hagi participat o que estiguin relacionats amb empreses o societats en la direcció, l’assessorament o l’administració de les quals hagi pres part aquesta persona, el seu cònjuge o les persones amb qui convisqui amb anàloga relació d’afectivitat o familiars dins del segon grau, i en els dos anys anteriors a la seva incorporació a l’Oficina.
  • En els afers en què tingui un interès personal, familiar o econòmic, i també en tota activitat que pugui comportar un risc de plantejar conflictes d’interès amb la seva responsabilitat a l’Oficina Antifrau.

Correspon en tot cas al director o directora de l’Oficina Antifrau decidir si es dona un dels supòsits d’abstenció esmentats.

La infracció del deure d’abstenció donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats oportunes.

Al director o directora, al director adjunt o directora adjunta i als membres de l’Oficina Antifrau de Catalunya que tinguin la consideració d’alt càrrec, els serà d’aplicació el règim d’incompatibilitats previst a la Llei 13/2005, de 17 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

La resta de personal al servei de l’Oficina es regeix pel règim d’incompatibilitats previst per al personal al servei del Parlament de Catalunya en els seus Estatuts del règim i govern interiors.

Correspon al director o directora d’Antifrau resoldre les sol·licituds de compatibilitat.

Per tal de prevenir i detectar situacions que puguin originar conflictes d’interès o increments de patrimoni no justificats, el personal al servei de l’Oficina Antifrau ha de lliurar anualment una còpia de la seva declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Amb aquesta mateixa finalitat, el director o directora d’Antifrau podrà exigir al personal en la forma, la periodicitat i els terminis que fixi, el lliurament de la documentació acreditativa de la titularitat de béns, obligacions o drets patrimonials que consideri oportuna.

Sens perjudici del que estableix el Codi penal, el personal de l’Oficina Antifrau no pot acceptar directament o indirectament cap tracte de favor, privilegi o avantatge injustificat que se li ofereixi amb motiu o en ocasió de l’exercici de les seves funcions. Així mateix, ha de rebutjar qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses, cessió gratuïta d’ús o donació que vagin més enllà dels usos de cortesia interinstitucional, els quals, si escau, seran inventariats i dipositats sempre a la seu de l’Oficina.