L’Oficina Antifrau s’estructura en les següents direccions:

Direcció de Prevenció

La direcció de Prevenció gestiona programes de formació, assessora en el disseny de programes de prevenció i control de la corrupció, participa en propostes i recomanacions en l’elaboració de lleis, realitza el seguiment de les investigacions finalitzades per l’Oficina i prepara respostes a consultes no vinculants.

El director de Prevenció és Òscar Roca Safont

Direcció d'Anàlisi i Investigacions

En l’àmbit d’aquestes direccions es determina la versemblança dels fets o les conductes que han estat objecte de denuncia. El resultat d’aquesta anàlisi comportarà la iniciació d’actuacions d’investigació o l’arxivament. Superada la fase de versemblança, s’inicien actuacions indagatòries o d’inspecció de possibles casos concrets d’ús o destinació irregulars de fons públics. També de les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

Mitjançant Resolució del director de l’Oficina Antifrau de 20 de febrer de 2017, les funcions pròpies de la Direcció d’Anàlisi varen se acumulades a les de la Direcció d’Investigacions.

El director d'Anàlisi i Investigacions és Manel Díaz Espiñeira.

twitter home linkedin home youtube home