L’Oficina compta, a més, amb altres àrees que depenen directament del director:

Àrea de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació

És la responsable de les polítiques de comunicació externa, projecció i visibilitat, d’impulsar i gestionar les relacions institucionals de l’Oficina i de vehicular la participació ciutadana.

La cap de l’àrea és la Sra. Lourdes Parramon i Bregolat.

relacionsinstitucionals@antifrau.cat

Gabinet 

Presta suport al director iés responsable de l’auditoria interna, coordina l’elaboració de la memòria anual i vetlla pel compliment de les normes sobre protecció de dades.

La responsable del Gabinet de Direcció és la Sra. Sara Vidal Casellas.

gabinet@antifrau.cat

Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost

Gestiona els recursos humans i materials de l’Oficina.

El cap de l'àrea és el Sr. Àngel Egea Llanés.

administracio@antifrau.cat

twitter home linkedin home youtube home