• Dirigeix l'Oficina Antifrau de Catalunya i n'exerceix la representació institucional i legal
  • Coordina, supervisa i avalua les actuacions portades a terme
  • Aprova l'avantprojecte de pressupost i selecciona, nomena i contracta el personal.

Actua amb plena independència i objectivitat en l'exercici de les seves funcions i no rep instruccions de cap autoritat; queda doncs únicament sotmès a la Constitució, a l'Estatut d'autonomia i a la resta de l'ordenament jurídic.

twitter home linkedin home youtube home