El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya és elegit pel Parlament, entre els ciutadans majors d'edat que compleixin les condicions d'idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir el càrrec.

La persona candidata proposada pel president o presidenta de la Generalitat, en nom del Govern, és escollida pel Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no obté la majoria requerida, s'ha de sotmetre a una segona votació que requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Cambra.

twitter home linkedin home youtube home