Podeu fer-nos arribar la vostra sol·licitud d'accés a la informació pública, adreçada al Registre General, a la bústia transparencia@antifrau.cat o mitjançant el formulari de sol·licitud d'accés a la informació.

Heu de fer constar:

  • Identitat de la persona sol·licitant (Nom i cognom) identificable mitjançant el DNI o NIE o el número de passaport.
  • Informació que sol·liciteu, de forma concisa i clara.
  • Adreça de contacte, preferiblement electrònica, per facilitar la comunicació.
  • Motivació de la sol·licitud o exposició dels motius pels quals se sol·licita la informació, perquè puguin ser tinguts en compte a l'hora de dictar la resolució. L'absència de motivació no determinarà, en cap cas, el rebuig de la sol·licitud.

L'accés és gratuït i el termini màxim de resposta és d'un mes, ampliable a un termini d'un altre mes quan ho determini el volum o la complexitat de la informació demanada.

Sol·licituds d'accés a la informació a l'Oficina Antifrau

Cal assenyalar que les respostes a les sol·licituds d'informació que no estan publicades han estat  degudament estimades, estudiades i contestades dins de termini, amb una comunicació que substitueix la resolució de la sol·licitud d’acord amb l’article 34.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

twitter home linkedin home youtube home