L’Oficina Antifrau és una institució independent del govern que treballa –des de la més estricta neutralitat política- per enfortir la integritat del sector públic de Catalunya, mitjançant la prevenció de la corrupció i la investigació de conductes corruptes.

En definitiva, vetlla perquè l'actuació dels poders públics i dels seus representants sigui coherent amb els valors d'integritat, honestedat, probitat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat i objectivitat.

El control de la seva activitat correspon al Parlament de Catalunya, la qual cosa la legitima i en garanteix la independència.

La institució va ser finalment creada per la Llei 14/2008, de 5 de novembre i va començar la seva activitat el darrer trimestre de 2009. És pionera en donar compliment als mandats de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, als seus articles 5, 6 i 36.

Missió i funcions

L’Oficina Antifrau impulsa iniciatives per consolidar sistemes d’integritat en les institucions del sector públic i promou aquells valors socials que dificulten les conductes corruptes o contràries a la probitat. Va néixer com a institució dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya.

L’Oficina Antifrau desenvolupa la seva tasca al voltant de dos eixos:

1. Prevenir la corrupció, impulsant l'establiment, la implementació i, en el seu cas, la modificació dels corresponents marcs normatius; i, en tot cas, promovent valors socials que dificultin, tant l'aparició com la tolerància dels comportaments contraris a la integritat, ja sigui en el sector públic, ja sigui en el privat.

2. Investigar els casos de corrupció, per tal de sotmetre al coneixement de les autoritats administratives competents, del Ministeri Fiscal i de l'autoritat judicial -segons correspongui- aquells fets o conductes dels quals es tingui notícia i que siguin susceptibles de sanció administrativa o bé de condemna penal.

Les administracions públiques estan obligades a auxiliar de manera preferent i urgent l'Oficina Antifrau de Catalunya en les investigacions i inspeccions que dugui a terme. Aquest deure de col·laboració s'estén també a aquells particulars, persones físiques o jurídiques, administracions públiques i entitats incloses en l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau.

L'Oficina cooperarà amb la resta d’òrgans de control de l'actuació de l'administració, mitjançant l'intercanvi d'informació i experiències i la coordinació de llurs funcions.

twitter home linkedin home youtube home