La institució

Som una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya. Antifrau té com a objectiu prioritari prevenir i investigar possibles casos d’ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

Vetllem per a que l’actuació dels poders públics i dels seus representants sigui coherent amb els valors d’integritat, honestedat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat i objectivitat.

El control de la nostra activitat correspon al Parlament de Catalunya, a qui rendim comptes. Dependre de l’organisme que representa la sobirania de tots els catalans i catalanes legitima la nostra feina i en garanteix la independència.

L’Oficina Antifrau de Catalunya va ser creada per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, i va començar la seva activitat el darrer trimestre de 2009. Som la institució pionera a l’Estat espanyol a donar compliment als mandats de la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció.

Des de l’Oficina Antifrau impulsem iniciatives per consolidar sistemes d’integritat en les institucions del sector públic, des dels ajuntaments al Govern de la Generalitat, i promovem els valors socials que dificulten les conductes corruptes o contràries a l’interès públic. Som una institució dirigida a promoure i preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya.

A l’Oficina Antifrau desenvolupem la nostra activitat al voltant de dos eixos:

  1. Prevenció de la corrupció: promovem i impulsem bones pràctiques que contribueixen a la millora de la qualitat en la prestació del servei públic i donem assistència i suport a les administracions i altres ens que configuren el sector públic de Catalunya. També col·laborem en la formació i assessorament del personal al servei de les administracions, elaborant eines i recursos i formulant propostes i recomanacions d’acord amb els riscos detectats i a partir del seguiment de l’activitat de la mateixa Oficina. També promovem valors socials que dificulten l’aparició i tolerància de comportaments contraris a la integritat en el sector públic i en el privat.
  2. Investigació dels casos de corrupció: primer, determinem la versemblança dels fets o de les conductes que han estat objecte de denúncia. El resultat d’aquesta anàlisi comportarà la iniciació d’actuacions d’investigació o el seu arxivament. Superada la fase de versemblança, s’inicien actuacions indagatòries o d’inspecció de possibles casos concrets d’ús o destinació irregulars de fons públics. També de les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

Les administracions públiques estan obligades a auxiliar de manera preferent i urgent l’Oficina Antifrau de Catalunya en les investigacions i inspeccions que portem a terme. Aquest deure de col·laboració s’estén també als particulars, persones físiques o jurídiques, administracions públiques i entitats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau.

Des d’Antifrau cooperarem amb la resta d’òrgans de control de l’actuació de l’administració, mitjançant l’intercanvi d’informació i experiències i la coordinació de les nostres funcions.