Estudis

Aquests documents incorporen tant el parer especialitzat de la mateixa Oficina Antifrau de Catalunya, com el de persones expertes de l’àmbit acadèmic o professional.

El tema objecte de pronunciament resulta d’interès per als àmbits o col·lectius específics que en cada cas es determina i pot estar referit a un període temporal determinat.


Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans

Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans [PDF]

Corrupció i drets humans

Corrupció i drets humans. Compartir agendes per al bon govern. Guia a l'Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans [PDF]

Anàlisi del fenomen de la corrupció a Catalunya Anàlisi del fenomen de la corrupció a Catalunya. A partir de les dades del baròmetre de l'Oficina Antifrau de 2018 [PDF]

L’experiència de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la lluita contra el frau i la corrupció en el sector sanitari L’experiència de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la lluita contra el frau i la corrupció en el sector sanitari [PDF]

Programa de recerca en l'àmbit de la prevenció de la corrupció i la bona administració Programa de recerca en l'àmbit de la prevenció de la corrupció i la bona administració. Disseny d'un sistema d'anàlisi de riscos de corrupció per a les administracions públiques catalanes [PDF]

El registre d'interessos de Catalunya. Mesures per a l'optimització dels registres d'activitats i els registres de béns patrimonials El registre d'interessos de Catalunya. Mesures per a l'optimització dels registres d'activitats i els registres de béns patrimonials [PDF]

Grups d'interès a Catalunya i elaboració de normes Grups d'interès a Catalunya i elaboració de normes [PDF]

oac estudis integricat 04 dret acces informacio publica transparencia Estudis IntegriCat 4. Dret d'accés a la informació pública i transparència (nova edició actualitzada i ampliada al desembre 2014) [PDF]

oac estudis integricat 03 principis transparencia prevencio corrupcio empreses Estudis IntegriCat 3. Principis de transparència i prevenció de la corrupció per a les empreses [PDF]

oac estudis integricat 02 acces informacio publica europa Estudis IntegriCat 2. Accés a la informació pública a Europa [PDF]

oac estudis integricat 01 corrupcio catalunya percepcions actituds ciutadanes 2010 Estudis IntegriCat 1. Enquesta La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes [PDF]