22/02/2016

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)ha estrenat web aquest dilluns 22 de febrer. És un òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana li ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha lliurada.

Mitjançant la nova web es poden presentar reclamacions davant la GAIP, que resolen en el termini de dos mesos a comptar de la recepció de la reclamació. Les seves resolucions són vinculants per a les administracions afectades, tot i que poden interposar recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

twitter home linkedin home youtube home