Es tracta d’un marc ètic comú per a totes les administracions i organitzacions catalanes que presten serveis públics. Té com a objectius orientar l’actuació dels servidors públics, impulsar la millora de la qualitat democràtica i contribuir a la recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions.

El Comitè per a l’elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya va presentar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, els primers treballs realitzats en la redacció del codi ètic per als treballadors i treballadores que presten serveis a les administracions públiques catalanes.

L’elaboració del codi ètic s’emmarca en el Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, que inclou l’ètica en un dels seus eixos. Algunes de les accions que ja s’han dut a terme en aquest sentit són el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat; la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern; la creació d’organismes com el Tribunal català de contractes del sector públic, i el Codi Ètic de la Policia de Catalunya, entre altres.

Entre altres aspectes, el codi fa referència a temes relacionats amb els recursos emprats pels servidors públics, l’ús de la informació, la relació i el tracte amb la ciutadania, la relació amb l’esfera pública i els polítics o la relació amb els grups d’interès. D’altra banda, el Codi incorpora també el disseny d’elements d’infraestructura ètica que han de contribuir a fer-lo efectiu, com ara formació, informació, mecanismes de seguiment, avaluació i control, etc.

twitter home linkedin home youtube home