Normativa internacional


Instrument d'Adhesió de l'Acord per a la constitució de l'Academia Internacional contra la Corrupció com organització internacional, fet a Viena el 2 de setembre de 2010 [PDF]


Comunicació COM(2011) 308 final, de 6 de juny de 2011, de la Comissió al Parlament Europeu, el Consell i el Comitè Econòmic i Social Europeu, relativa a la lluita contra la corrupció a la Unió Europea [PDF]


Decisió de la Comissió, C(2011) 3673 final A, de 6 de juny de 2011, per la qual s'estableix un mecanisme sobre la lluita contra la corrupció a la UE per a l'avaluació periòdica dels estats membres [PDF] (versió en anglès)


Informe de la Comissió al Consell, COM (2011) 307 final, de 6 de juny de 2011, sobre les modalitats de participació de la Unió Europea al Consell del Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) [PDF]


Convenció Interamericana contra la Corrupció, adoptada el 29 de març de 1996; entrada en vigor el 6 de març de 1997 [HTML]


Conveni relatiu a la lluita contra els actes de corrupció en els que estiguin implicats funcionaris de la UE o dels Estats membres, de 26 de maig de 1997 (Diari Oficial de la Unió Europea C 195, de 25 de juny de 1997) [HTML]


Recomanació (2000) 10, d'11 de maig de 2000, del Consell d'Europa per la qual s'aprova un codi de conducta modelo per a servidors públics [PDF]


Comunicació de la Comissió Europea, de 28 de maig de 2003, sobre una política global de la Unió Europea contra la corrupció [PDF]


Decisió marc 2003/568/JAI del Consell de la Unió Europea, de 22 de juliol de 2003, relativa a la lluita contra la corrupció en el sector privat [HTML]


Codi Iberoamericà de Bon Govern, de 23 de juny de 2006 [PDF]


Acord de la OCDE i la OEA, de 13 d'abril de 2007, per enfortir la lluita contra la corrupció [PDF]


Informe de la Comissió al Consell, de 18 de juny de 2007, basat en l'artícle 9 de la Decisió marc 2003/568/JAI del Consell de la Unió Europea, de 22 de julio de 2003, relativa a la lluita contra la corrupció en el sector privat [PDF]


Recomanació CM/Rec (2007) 7 del Consel d'Europa sobre bona administració [PDF]