Inscripció a la jornada "Gènere, poder i corrupció"

Dades personals

Nom
Cognoms
DNI

Dades professionals i de contacte

Organisme
Càrrec
Correu electrònic
Verificar correu
Telèfon

Informació sobre futures activitats

Les vostres dades personals seran incorporades a l’activitat de tractament “Formació” i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar, controlar i fer el seguiment de la participació a l’activitat formativa i l’emissió del certificat d’assistència corresponent, prèvia sol·licitud de la persona interessada.
En cas que vulgueu rebre informació sobre futures activitats, jornades i conferències de l’Oficina Antifrau de Catalunya, les vostres dades personals seran incorporades a l’activitat de tractament “Relacions institucionals” i seran utilitzades per a aquesta finalitat.
vull rebre informació
vull rebre informació

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, quedeu informat/ada que:
1- El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Direcció de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
2- Pel que fa a la legitimació per al tractament en relació amb l’activitat de tractament “Formació” aquest és un tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual la persona interessada és part.
3- En el cas que desitgeu que les vostres dades s’incorporin a l’activitat de tractament Relacions institucionals, la legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment.
4- Les dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades són delegadapd@antifrau.cat C/Ribes núm. 3, 08013-Barcelona, amb la qual podeu contactar per a totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades de caràcter personal.
5- No està prevista la transferència internacional de les dades per a aquest tractament.
6- Pel que fa al fitxer de formació, les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides essent d’aplicació el que disposa la normativa d’arxius i documentació. Cas que hàgiu consentit a rebre informació sobre futures accions de l’OAC, les dades no se suprimiran d’ofici excepte quan en sol·liciteu la seva supressió.
7- Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades i d’oposició d’acord amb el que preveuen els articles 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril mitjançant una comunicació adreçada a la Direcció de l’Oficina Antifrau de Catalunya a l’adreça electrònica bustiaoac@antifrau.cat o mitjançant els formularis que trobareu a la seu electrònica de l’OAC.
8- Podeu adreçar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics (per correu postal) adreçat a: c/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o bé presencialment al Registre d’entrada de documents de l’APDCAT o al Registre d’entrada de qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat, o mitjançant la presentació de la reclamació en una oficina de correus d’acord amb la normativa d’aplicació.

twitter home linkedin home youtube home