En l'exercici de la seva funció investigadora:

L’Oficina Antifrau actua d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d'una institució o autoritat pública.
Després de comprovar la versemblança dels fets, pot dur a terme, entre d'altres, les següents actuacions:

  •  Visites d'inspecció, sense previ avís, a qualsevol oficina o centre adscrit a un servei públic per fer comprovacions in situ i examinar documents, sigui quin sigui el seu suport.
  • Entrevistes personals a tothom que pugui proporcionar informació rellevant per a la investigació o aquelles persones que, en el desenvolupament de les actuacions en curs, puguin resultar implicades de manera individual en fets investigats per l'Oficina Antifrau de Catalunya.
  • Accés a la informació de les entitats bancàries relativa a comptes corrents en què s'hagin pogut fer pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments d'adjudicació de contractes públics o amb l'atorgament de subvencions públiques, mitjançant el requeriment oportú.

Les investigacions es regeixen pels criteris de celeritat, economia, simplicitat, eficàcia i discreció màxima.

Procediment d'Investigació
twitter home linkedin home youtube home