L’Oficina Antifrau de Catalunya ofereix aquesta bústia amb l’objectiu que pugueu denunciar qualsevol mala praxi dins del sector públic català. En tot moment garantim la confidencialitat de l’alertador que contribueix d’aquesta manera a reforçar la integritat del sector públic a Catalunya.

suborn Teniu constància d’un cas de corrupció o de mala praxi al sector públic català i en podeu aportar proves?
fletxa  
alerteu A través d’aquest canal podeu alertar-nos perquè s’investigui el cas, s’actuï per redreçar les males pràctiques i així enfortir la integritat de la gestió pública 
fletxa  
Anonimat Sempre garantim la confidencialitat de les vostres comunicacions i si ho demaneu reservem la vostra identitat. Si ho preferiu, podeu contactar-nos de manera anònima per mitjà del correu postal

 

Estem treballant perquè pugueu presentar les vostres denúncies i fer-ne seguiment des d’un canal telemàtic anònim i 100% segur.

Com puc presentar una denúncia?

 • Per internet omplint aquest formulari i enviant-lo per correu electrònic a: bustiaoac@antifrau.cat; o bé, prèvia identificació amb certificat digital (signatura electrònica), annexant-lo a l'apartat Denuncieu de la seu electrònica.
 • Per fax: 93 5545564
 • Presencialment, a la seu de l’Oficina Antifrau. Ribes, 1-3 | 08013 Barcelona. De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Podeu descarregar aquest formulari amb instruccions per tal de presentar la vostra denúncia.

Per a més informació truqueu al 93 5545555

Qui pot denunciar?

Qualsevol persona pot adreçar-se a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per denunciar fets que detectin i puguin ésser considerats constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contraris als interessos generals.

Si bé les denúncies són voluntàries, l’article 16.4 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, imposa a les autoritats i els directors o responsables d’oficines públiques el deure de comunicar aquest tipus de fets immediatament a l’Oficina.

L'OAC analitza la versemblança dels fets denunciats i verifica si és competent per investigar-los. Si la persona denunciant actua amb consciència de la manca de veracitat de les dades aportades o amb la sola finalitat de denigrar la persona o la institució, l'Oficina Antifrau li pot exigir les responsabilitats que corresponguin.

Elements que ha d'incloure la denúncia

 • El fet que motiva la denúncia.
 • Nom de l'administració o ens del sector públic públic contra la qual es planteja.
 • Una explicació breu dels passos ja fets prèviament i de les circumstàncies relatives als fets denunciats.
 • El nom i cognoms, l'adreça postal i el telèfon (en cas que no es tracti d’una denúncia anònima) de la persona que formula la denúncia. És convenient adjuntar còpia del vostre DNI.

Denúncies anònimes

La denúncia pot ser anònima, el més important és la versemblança dels fets exposats, no la procedència de la mateixa. Ara bé, poder mantenir un canal de comunicació obert amb el denunciant facilita i accelera el procés d’anàlisi i investigació de l’OAC.

Podeu presentar les denúncies de manera anònima en qualsevol de les opcions que oferim, menys a través del formulari de la Seu electrònica on cal la signatura digital. L’Oficina Antifrau està treballant per poder rebre les denúncies a través d’un canal telemàtic anònim i segur.

Protecció de l'alertador

Tota persona que denunciï o alerti de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l’OAC. Juntament amb la reserva d’identitat, l’Oficina Antifrau proporciona assistència i assessorament a l’alertador.

Quan l’OAC tingui coneixement que la persona denunciant o informant ha estat objecte, directament o indirecta, d’actes d’intimidació o de represàlies el director de l’Oficina promourà o exercirà davant les autoritats competents, les accions correctores o restitutòries que siguin oportunes i, en tot cas, n'ha de deixar constància a la Memòria Anual que presenta al Parlament.

Tramitació de la denúncia

L’Oficina Antifrau tramita les seves investigacions amb la màxima reserva i confidencialitat, d’acord amb la llei. Sempre que pot, i no afecta informació personal que no és pública, comunica al denunciant el sentit de la resolució adoptada. Quan una investigació és arxivada, el denunciant és informat de l'arxiu, per tal que, si ho creu oportú, pugui traslladar la informació de què disposa a l’autoritat competent.

L'OAC no pot, en cap cas, imposar sancions. Si de les seves investigacions en resulten indicis de delicte ha de traslladar els fets a la Fiscalia o l'autoritat judicial i, si es tracta d'una infracció administrativa, proposar l'aplicació d'una sanció disciplinària. També pot, simplement, fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

Què puc denunciar?

Podeu comunicar a l’Oficina Antifrau els actes de corrupció que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics dels quals tingueu coneixement. L’OAC pot actuar respecte: entitats del sector públic de Catalunya (Administració de la Generalitat, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, universitats públiques, empreses públiques,...); entitats o persones privades que siguin contractistes del sector públic, exclusivament en relació amb els contractes públics formalitzats; i entitats o persones privades que siguin beneficiàries de subvencions del sector públic, exclusivament en relació amb les subvencions rebudes.

Podeu comunicar a l’Oficina Antifrau els actes de corrupció dels quals tingueu coneixement. A tall d'exemple, és procedent informar de les conductes següents:

 • Ús o destinació il·legal de fons públics.
 • Desviament de subvencions a fins aliens als que determinen el seu atorgament.
 • Irregularitats en la contractació pública.
 • Irregularitats urbanístiques.
 • Arbitrarietats que determinen un accés desigual a béns, subvencions i serveis públics.
 • Aprofitament particular i arbitrari de béns i instal·lacions públiques.
 • Favoritisme i altres irregularitats en la concessió de llicències, permisos o autoritzacions.
 • Conflictes d’interès, incompliments del deure d’abstenció i de la normativa d'incompatibilitats.
 • Acceptació de regals o de tractes de favor per part de servidors públics.
 • Ús en benefici privat d’informacions obtingudes en l'exercici de funcions públiques.
 • Lucre patrimonial injustificat d'autoritats i funcionaris, derivat de l'exercici de llurs responsabilitats públiques.
 • Manca de transparència i qualsevol forma d’obstaculització en l’accés a la informació pública.

Què no puc denunciar?

L’Oficina Antifrau investiga fets en els quals es detecti un element de corrupció: qualsevol ús o abús d’una posició pública per al benefici privat. Per tant, l’OAC no pot actuar en relació amb el frau fiscal o social / laboral, ni en relació amb fraus de naturalesa privada.

 • Problemes derivats de la relació contractual amb una entitat bancària: cobrament de comissions improcedents, clàusules abusives, préstecs amb interessos exageradament elevats, ... En aquests casos podeu presentar una queixa a qualsevol Oficina d'Informació al Consumidor o a l'Agència Catalana del Consum.
 • Problemes derivats d'una compra o servei entre particulars o entre un particular i una empresa. Si es tracta d'una empresa que ofereix servei d'interès general (electricitat, aigua, gas, telefonia) podeu contactar al Síndic de Greuges. En els altres casos podeu presentar una queixa a qualsevol Oficina d'Informació al Consumidor o a l'Agència Catalana del Consum.
 • Estafes entre particulars.

Si ja heu denunciat els mateixos fets davant les forces de seguretat, els tribunals o el Ministeri Fiscal no podeu presentar una nova denúncia. Si us consta que aquests han iniciat les investigacions corresponents, no podeu presentar la mateixa denúncia perquè l’Oficina Antifrau no pot complir funcions corresponents a l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de llurs investigacions. En el supòsit que l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d’uns fets que ja estan sent investigats per l’OAC, aquesta ha d’interrompre tot seguit les dites actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposi, a més de proporcionar el suport necessari a l’autoritat competent.

youtube home linkedin home