Com presentar una denúncia

Podeu presentar la vostra denúncia:

 • Per fax: 93 5545564
 • Per correu electrònic: bustiaoac@antifrau.cat
 • Presencialment, a la seu de l’Oficina Antifrau
 • Per internet omplint el formulari que trobareu a la seu electrònica, prèvia identificació amb certificat digital (signatura electrònica)

Per més informació truqueu al 93 5545555

Què podeu denunciar?

Podeu comunicar a l’Oficina Antifrau els actes de corrupció dels quals tingueu coneixement. A tall d'exemple, és procedent informar de les següents conductes:

 • Ús o destinació il·legal de fons públics.
 • Desviament de subvencions a fins aliens als que determinen el seu atorgament
 • Parcialitat, pagament de comissions il·legals i altres irregularitats en la contractació pública.
 • Negociacions i activitats prohibides als decisors polítics, les autoritats i els funcionaris.
 • Operacions urbanístiques que generen un enriquiment indegut.
 • Arbitrarietats que determinen un accés desigual a béns, subvencions i serveis públics.
 • Aprofitament particular i arbitrari de béns i instal·lacions públiques.
 • Favoritisme i altres irregularitats en la concessió de llicències, permisos o autoritzacions.
 • Conflictes d’interès, incompliments del deure d’abstenció i de la normativa d'incompatibilitats
 • Acceptació de regals o de tractes de favor per part de servidors públics.
 • Ús en benefici privat d’informacions obtingudes en l'exercici de funcions públiques.
 • Tràfic d'influències.
 • Lucre patrimonial injustificat d'autoritats i funcionaris, derivat de l'exercici de llurs responsabilitats públiques.
 • Manca de transparència i qualsevol forma d’obstaculització en l’accés a la informació pública.

Qui pot denunciar?

Qualsevol persona física o jurídica pública o privada, sigui o no funcionària, o altres òrgans o institucions públiques, mitjançant sol·licitud raonada, poden adreçar-se a l’Oficina Antifrau per denunciar fets de la seva competència, aportant la documentació de què disposin i que sigui justificativa de la informació aportada.

Protecció del denunciant

Tota persona que denunciï o informi de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit de que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l’Oficina. Juntament amb la reserva d’identitat, l’Oficina Antifrau proporciona assistència i assessorament al denunciant o informant de bona fe.

Quan l’Oficina tingui coneixement que el denunciant o informant ha estat objecte, directament o indirecta, d’actes d’intimidació o de represàlies el director de l’oficina promourà o exercirà davant les autoritats competents, les accions correctores o restitutòries que siguin oportunes i, en tot cas, en deixarà constància a la Memòria Anual que presenta al Parlament.

Informació a qui denuncia

L’Oficina tramita les seves investigacions amb la màxima reserva i confidencialitat, d’acord amb la llei. Sempre que és procedent comunica al denunciant el sentit de la resolució adoptada. Quan és arxivada una investigació, en el decurs de la qual ha resultat implicada individualment una persona concreta, aquesta persona és informada de l'arxiu, per tal que, si ho creu oportú, pugui traslladar la informació de què disposa a la autoritat competent.

Preguntes més freqüents

L'Oficina Antifrau investiga qualsevol denúncia?

L'Oficina analitza prèviament la versemblança dels fets denunciats i verifica si és competent per investigar-los. Si la persona denunciant actua amb consciència de la manca de veracitat de les dades aportades o amb la sola finalitat de denigrar la persona o la institució l'Oficina Antifrau li pot exigir les responsabilitats que corresponguin.

L'Oficina accepta denúncies anònimes?

Sí que s'accepten i analitzen totes les denúncies. Per a l'estudi de la denúncia el més important és la versemblança dels fets exposats, no la procedència de la mateixa. Tot i que des de l'OAC encoratgem a que el denunciant s'identifiqui per tal que pugui ampliar la informació i per facilitar la tasca d'investigació.

És possible que el denunciant mantingui reservada la seva identitat?

Tota persona que denunciï o informi de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l'Oficina.

L'Oficina pot imposar sancions?

L'Oficina no pot, en cap cas, imposar sancions. Si de les seves investigacions en resulten indicis de delicte ha de traslladar els fets a la fiscalia o l'autoritat judicial i, si es tracta d'una infracció administrativa, proposar l'aplicació d'una sanció disciplinària. També pot, simplement, fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

El denunciant és informat de l'arxiu d'una investigació?

Quan és arxivada una investigació, en el decurs de la qual ha resultat implicada individualment una persona concreta, aquesta persona és informada de l'arxiu.

El denunciant és informat del resultat d'una investigació?

Com a regla general, l'Oficina comunica al denunciant el sentit de la resolució, per tal que pugui fer valdre els seus drets, si és el cas, davant la instància que correspongui.

Qui té l’obligació de denunciar davant l’Oficina Antifrau de Catalunya?

L’article 16.4 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre de l’Oficina Antifrau de Catalunya, imposa a les autoritats i els directors o responsables d’oficines públiques el deure de comunicar immediatament a l’Oficina “els fets que detectin i puguin ésser considerats constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contraris als interessos generals”.

Ja he denunciat pels mateixos fets davant la policia, els tribunals o el Ministeri Fiscal. Puc fer-ho ara de nou davant l’Oficina Antifrau de Catalunya?

No, si us consta que aquests han iniciat les investigacions corresponents, donat que l’Oficina Antifrau no pot complir funcions corresponents a l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de llurs investigacions. En el supòsit que l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d’uns fets que constitueixin alhora l’objecte d’actuacions d’investigació de l’Oficina Antifrau, aquesta ha d’interrompre tot seguit les dites actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposi, a més de proporcionar el suport necessari a l’autoritat competent.