Denuncieu

Icon1

Teniu constància d’un cas de corrupció o de mala praxi al sector públic català?

Sou coneixedors/res d’infraccions del Dret de la Unió i/o d’infraccions penals i/o administratives greus o molt greus del nostre ordenament jurídic en el marc -en els termes de l’article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer- d’una relació laboral, professional, contractual o d’una relació jurídica d’altre tipus?

Icon1

L'Oficina Antifrau de Catalunya us ofereix diverses vies per a que pugueu denunciar.

Icon1

Es garanteix l’anonimat i la confidencialitat de la persona alertadora per tal que resti preservada de riscos o amenaces de represàlies o d’intimidacions. D'aquesta manera es pretén contribuir a reforçar la integritat del sector públic de Catalunya.

 • Per internet, mitjançant la Bústia de denúncies anònimes. Aquest és un canal segur d’admissió de les comunicacions, sempre que feu servir la xarxa d’anonimització TOR, ja que: garanteix l’anonimat durant tot el procés, la bidireccionalitat de les comunicacions i oculta la identificació del vostre dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa.

 • Per internet, omplint aquest formulari i enviant-lo per correu electrònic a: analisi@antifrau.cat; o bé, prèvia identificació amb certificat digital (signatura electrònica), annexant-lo a l’apartat Denuncieu de la seu electrònica.

 • Presencialment, al registre general de l’Oficina Antifrau de Catalunya (c/ Ribes, 1-3, 08013 Barcelona, de dilluns a divendres de 9 a 14h). La documentació que ens aporteu serà digitalitzada i us serà retornada. No ens quedarem una còpia en format paper, per tant no cal aportar fotocòpies de la documentació.

 • Per escrit, mitjançant correu postal, a l’adreça següent: carrer Ribes, 1-3, 08013 Barcelona.

 • També podeu presentar la denúncia verbalment, mitjançant reunió presencial o per mitjà telefònic o telemàtic. Per a més informació truqueu al 935 545 555.

Qualsevol persona pot adreçar-se a l’Oficina Antifrau de Catalunya per denunciar fets que puguin considerar-se constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contràries als interessos generals. Amb l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, qualsevol persona es pot adreçar a l'Oficina Antifrau de Catalunya, en tant que canal extern, per denunciar infraccions del Dret de la Unió i/o d’infraccions penals i administratives greus o molt greus -en els termes de l’article 63 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer- del nostre ordenament jurídic.

Un cop rebuda la comunicació, es verifica si l'Oficina Antifrau té competència per iniciar actuacions i es realitza el tràmit d’admissió de la denúncia i de versemblança dels fets denunciats.

La persona denunciant ha de tenir motius raonables per creure que, amb la informació disponible en el moment de la denúncia, els fets comunicats són certs. Si la persona denunciant actua amb consciència de la manca de veracitat de les dades aportades o amb la sola finalitat de denigrar la persona o la institució denunciades, se li podran exigir les responsabilitats que corresponguin.

 • Descripció amb llenguatge clar, senzill i detallat, del fet que motiva la denúncia, amb identificació de lloc i moment dels fets.

Si és possible,

 • Denominació de l'administració o de l’organisme del sector públic català denunciat.
 • Denominació de la persona física o entitat o empresa privada denunciada.
 • Una explicació breu dels passos ja fets prèviament i del context relatiu als fets denunciats, que a criteri de la persona denunciant poden resultar d’interès.

En cas que no s’hagi optat per presentar una denúncia anònima, nom i cognoms, adreça de correu electrònic i/o adreça postal de la persona que formula la denúncia.

Manifestació de renúncia de rebre comunicacions referides a les actuacions que es puguin derivar de la denúncia, en el cas que la persona denunciant així ho desitgi.

La presentació de la denúncia mitjançant la bústia de denúncies anònimes garanteix plenament l’anonimat de la identitat de la persona denunciant (en el cas que faci servir la xarxa d’anonimització TOR) i, a la vegada, es pot mantenir obert un canal de comunicació entre l’Oficina Antifrau i la persona denunciant.

En qualsevol cas, podeu presentar les denúncies de manera anònima mitjançant qualsevol de les opcions que oferim, excepte a través del formulari de la seu electrònica, ja que cal, en aquest cas, la signatura digital per tal de poder ser tramesa.

Tota persona que denunciï o alerti en el marc de la Llei de l’Oficina Antifrau, o en el marc de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, pot obtenir la condició de persona alertadora protegida.

L'Oficina Antifrau tramita totes les seves actuacions de manera independent, amb la màxima reserva i confidencialitat i d'acord amb la llei.

El director de l'Oficina Antifrau, en la instrucció 2/2023, de 13 de setembre, fixa pautes relatives a la recepció, tramitació i resolució de les denúncies o comunicacions formulades davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Podeu denunciar possibles infraccions del Dret de la Unió i/o d’infraccions penals i administratives greus o molt greus del nostre ordenament jurídic en el termes de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. També podeu comunicar a l’Oficina Antifrau els actes de corrupció que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics del sector públic de Catalunya, dels quals tingueu coneixement.

L’Oficina Antifrau, en la seva condició específica d’Institució que lluita contra la corrupció en el sector públic de Catalunya, i sense perjudici d’allò previst en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, pot actuar respecte a: entitats del sector públic de Catalunya (Administració de la Generalitat, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, universitats públiques, empreses públiques, etc.); entitats o persones privades que siguin contractistes del sector públic, exclusivament en relació amb els contractes públics formalitzats, i entitats o persones privades que siguin beneficiàries de subvencions del sector públic, exclusivament en relació amb les subvencions rebudes.

Així, podeu comunicar a l’Oficina Antifrau els actes de corrupció dels quals tingueu coneixement. A tall d'exemple, és procedent informar de les conductes següents:

 • Ús o destinació il·legal de fons públics.
 • Desviament de subvencions a fins aliens a aquells per què han estat atorgades.
 • Irregularitats en la contractació pública.
 • Irregularitats urbanístiques.
 • Arbitrarietats que determinen un accés desigual a béns, subvencions i serveis públics.
 • Aprofitament particular i arbitrari de béns i instal·lacions públiques.
 • Tracte de favor i altres irregularitats en la concessió de llicències, permisos o autoritzacions.
 • Conflictes d’interès, incompliments del deure d’abstenció i de la normativa d’incompatibilitats.
 • Acceptació de regals o de tractes de favor per part de servidors públics.
 • Ús en benefici privat d’informacions obtingudes en l’exercici de funcions públiques.
 • Lucre patrimonial injustificat d’autoritats i funcionaris derivat de l’exercici de llurs responsabilitats públiques.
 • Manca de transparència i qualsevol forma d’obstaculització en l’accés a la informació pública.