L'Oficina Antifrau pot actuar en cas de presumptes usos o destinacions il·legals de fons públics i altres aprofitaments irregulars derivats de conductes que comportin conflictes d'interessos, o ús en benefici particular d'informacions derivades de funcions pròpies del personal al servei de les administracions.

Supòsits en què no pot actuar l'Oficina Antifrau

  • No és competent per intervenir en casos de frau tributari i mercantil, en les relacions societàries, les que es donen entre empreses i particulars o en els assumptes privats que deriven del comerç i el consum. Tampoc en matèria de Seguretat Social i en conflictes laborals
  • No pot complir funcions que corresponguin a l’autoritat judicial ni al Ministeri Fiscal, ni pot indagar sobre fets que siguin ja objecte de llurs investigacions.

Informació a l’interessat

  • Informació a possibles implicats: L'Oficina Antifrau, un cop determina la possible implicació individual en fets objecte d'investigació d'una persona (alt càrrec, funcionari, directiu, membre o empleat d'una institució, d'un òrgan o d'una entitat) l'informa immediatament i li ofereix la possibilitat de que deixi constància del seu parer.
  • Informació a la institució: Si una investigació afecta personalment un alt càrrec, funcionari, directiu o empleat l'Oficina Antifrau n'informa el responsable de la institució, de l'òrgan o de l'entitat de qui depèn o en què presta serveis. Aquestes comunicacions poden ser diferides en els casos que exigeixen mantenir el secret absolut de les actuacions.
twitter home linkedin home youtube home