L’Oficina Antifrau pot actuar, amb abast divers, en els àmbits següents:

El sector públic de Catalunya, que inclou:

  • L’Administració de la Generalitat: Govern i els seus departaments i organismes, agències i altres ens de dret públic.
  • Els ens locals: ajuntaments, diputacions provincials, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, consorcis i altres entitats integrants de l’Administració local.
  • El Parlament de Catalunya.
  • Els ens estatutaris i les autoritats independents .
  • Les universitats públiques i els seus ens instrumentals.
  • Les empreses públiques.
  • Els consorcis.
  • Les fundacions, públiques o privades, en què participin organismes públics.
  • Altres ens instrumentals, de dret públic o privat, vinculats a les administracions catalanes o que en depenen.

Les empreses i entitats privades i les persones físiques que gestionin serveis públics, executin obres públiques o rebin subvencions.

twitter home linkedin home youtube home