Quan pot actuar

L’Oficina Antifrau pot actuar sobre les desviacions il·lícites de fons públics i altres conductes irregulars de les autoritats i funcionaris públics, ja comportin conflicte d’interessos, abús de poder o d’influències o l’ús per a benefici particular d’informacions d’accés reservat.

Supòsits en què no pot actuar l'Oficina Antifrau

 • No és competent per intervenir en casos de frau tributari i mercantil, en les relacions societàries, les que es donen entre empreses i particulars o en els assumptes privats que deriven del comerç i el consum.
 • No pot complir funcions que corresponguin a l’autoritat judicial ni al Ministeri Fiscal, ni pot indagar sobre fets que siguin ja objecte de llurs investigacions.

Informació a l’interessat

 • Informació al denunciat: Com a regla general l’Oficina Antifrau informa immediatament la persona implicada individualment en un fet objecte d’investigació i li ofereix la possibilitat que deixi constància del seu parer.
 • Informació a la institució: Si una investigació afecta personalment un alt càrrec, funcionari, directiu o empleat l’Oficina Antifrau, com a regla general, n’informa el responsable de la institució, de l’òrgan o de l’entitat de qui depèn o en que presta serveis.

En quins sectors pot actuar

L’Oficina Antifrau pot actuar, amb abast divers, en els àmbits següents:

El sector públic de Catalunya, que inclou:

 • L’Administració de la Generalitat: Govern i els seus departaments i organismes, agències i altres ens de dret públic.
 • Els ens locals: ajuntaments, diputacions provincials, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, consorcis i altres entitats integrants de l’Administració local.
 • El Parlament de Catalunya.
 • Els ens estatutaris i les autoritats independents .
 • Les universitats públiques i els seus ens instrumentals.
 • Les empreses públiques.
 • Els consorcis.
 • Les fundacions, públiques o privades, en què participin organismes públics.
 • Altres ens instrumentals, de dret públic o privat, vinculats a les administracions catalanes o que en depenen.

Les empreses i entitats privades i les persones físiques que gestionin serveis públics, executin obres públiques o rebin subvencions.

twitter home linkedin home youtube home