Activitat de seguiment d’investigacions

Com a part de la seva activitat, l’Oficina Antifrau du a terme un seguiment de les investigacions que primer efectua.

La finalitat d’aquest seguiment és doble: per una banda, comprovar si els ens que han estat investigats han aplicat les mesures instades o recomanades de manera congruent i suficient; i per l’altra, comprovar i possibilitar, transcorregut un temps des que va finalitzar la investigació, que l’ens hagi pogut adoptar mesures adequades no només correctores, revisores, sancionadores o reparadores del dany que s’hagi pogut causar, sinó també preventives o de bones pràctiques.

Així, aquesta activitat esdevé la baula que uneix la tasca investigadora i la tasca preventiva de la institució. La sinergia entre les dues tasques permet retroalimentar l’Oficina tant en les seves funcions de prevenció, assenyalant àrees i factors de risc, com en la seva funció investigadora, proposant actuacions d’investigació en determinades àrees i elaborant recomanacions, criteris i doctrina de caràcter general que pugui emprar el personal investigador en les seves actuacions.

Per això, a fi de ser útils i d’ajuda en la millora dels ens inclosos en l’àmbit d’actuació de l’Oficina, la Direcció de Prevenció efectua una proposta de mesures preventives orientades a minimitzar els factors de risc que s’han observat en els fets investigats per tal que es corregeixin les possibles deficiències detectades. Així, es promou incorporar l’avaluació i la gestió de riscos per a la integritat en el disseny de mesures preventives.

Els Fons Europeus Next Generation

L’Ordre ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència preveu, com a actuació obligatòria per als òrgans implicats en l’execució d’aquest Pla com a perceptors de fons europeus, l’avaluació del risc de frau, la declaració d’absència de conflictes d’interès i la disponibilitat d’un procediment per a abordar els conflictes d’interès.

L’autoavaluació que cada ens ha de fer del risc de frau és una de les claus de volta per a elaborar i dissenyar mesures de prevenció, detecció i correcció que han de configurar els Plans de Mesures Antifrau que aquesta Ordre ministerial preveu.

Els informes de seguiment d’Antifrau

L’Oficina efectua una anàlisi de riscos relativa als factors de risc detectats en els fets que han estat objecte d’investigació per si, en cas que no ho s’hagi fet, consideren implementar mesures preventives i/o revisar les que ja s’hagin adoptat per reduir les oportunitats que el risc es materialitzi. Aquest anàlisi serà, a més, d’especial utilitat a aquells ens que vulguin accedir als Fons Next Generation i, per tant, hagin d’elaborar un ‘Plan de Mesures Antifrau’ tal com preveu l’esmentada Ordre ministerial.

Addicionalment, es proporcionen aquells recursos i eines que poden resultar útils per a l’anàlisi i gestió de riscos tant per a l’elaboració de Plans de Mesures Antifrau, de Plans d’integritat o, simplement, per a una autoavaluació de l’organització per implantar mesures concretes amb la voluntat de millora contínua.

Amb l’objectiu que el contingut dels diferents informes de seguiment adreçats als ens investigats puguin ser d’utilitat a altres institucions, l’Oficina Antifrau n’ofereix una relació en aquesta pàgina, classificats per risc i tipologia d’organisme.