Seguiment d’investigacions

Mitjançant l’activitat de seguiment, Antifrau comprova si els ens investigats apliquen les mesures que els han estat recomanades.

Les actuacions de comprovació comporten tant la sol·licitud d’informació a les autoritats o ens concernits com la valoració de la seva resposta per tal de determinar si les mesures adoptades són congruents i suficients.

L’art. 13 f) de les NARI (Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya) estableix que correspon a la direcció de Prevenció proposar millores en procediments i pràctiques administratives a fi de garantir la transparència i reduir les oportunitats de frau en compliment del que es preveu al segon incís de l’art. 1.2 LOAC ( Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya).

Les actuacions d’investigació permeten detectar i diagnosticar patrons de conductes i comportaments dels ens investigats i de les seves autoritats i funcionaris que possibiliten que Antifrau efectuï propostes de millora en els procediments i les pràctiques dels ens que conformen l’àmbit subjectiu d’actuació. Aquestes propostes poden sorgir tant de l’explotació de la informació i de la valoració dels resultats obtinguts amb les actuacions d’investigació que s’efectuï en fase de seguiment, com d’altres indicadors resultants de l’exercici de la mateixa potestat indicativa mitjançant l’assessorament normatiu.

La fase de seguiment es pot definir com la baula que uneix la tasca investigadora i la tasca preventiva de la nostra institució. La sinergia entre les dues tasques també ha de permetre retroalimentar la mateixa Oficina tant en les seves funcions de prevenció, assenyalant àrees i factors de risc, com en la seva funció investigadora, proposant actuacions d’investigació en determinades àrees i elaborant recomanacions, criteris i doctrina de caràcter general que pugui emprar el personal investigador en les seves actuacions.