L’Oficina Antifrau actua sempre d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d’una institució o autoritat pública.

Quan rep una denúncia n’analitza la versemblança de manera prèvia a obrir, si escau, una investigació.

A continuació podeu consultar la relació dels assumptes iniciats -des de setembre de 2011- amb expressió de la matèria i del resultat de la tramitació en la fase d’anàlisi, segons hagin estat tramesos a la Direcció d’Investigacions, se n'hagi decretat l’arxiu o s’hagin suspès temporalment les actuacions en haver-se determinat que els fets denunciats eren objecte d’investigació pel Ministeri Fiscal o un jutjat.

Dades sobre denúncies

twitter home linkedin home youtube home