Activitat d’investigació

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
  TOTAL PERCENTATGE

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

Denúncies

L’Oficina Antifrau actua sempre d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d’una institució o autoritat pública.

Investigacions

Les actuacions que l’Oficina Antifrau duu a terme es regeixen pels criteris de celeritat, economia, eficàcia i discreció màxima. Es garanteix la reserva d’identitat i l’anonimat a qui ho sol·licita, a més d’oferir assessorament al denunciant de bona fe.

Les investigacions es poden cloure amb l’arxivament, en cas que no es detecti cap irregularitat, amb l’informe raonat tramès a l’autoritat competent, amb comunicació a l’autoritat judicial, fiscalia o òrgan administratiu competent, o amb recomanacions sobre la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris suggerits.

Resum de les actuacions d’investigació closes

Es fa pública una breu ressenya de l’objecte i la finalitat de les actuacions d’investigació closes.

No es fa pública cap informació que faciliti la identificació de persones físiques, ni tampoc no s’indica de manera individualitzada el resultat de la investigació per tal d’evitar possibles perjudicis a persones implicades i com a salvaguarda dels eventuals procediments administratius i judicials que es puguin iniciar com a conseqüència de les esmentades actuacions. Altrament, i com que no és necessari aplicar cap mesura preventiva en els supòsits d’arxivament de les actuacions, és per això que es fa pública, en aquests casos, la vinculació entre el resultat de la investigació, l’actuació indagatòria concreta i l’entitat afectada.

Les actuacions que es relacionen a continuació han finalitzat amb: informe raonat i/o comunicacions a les autoritats administratives i/o judicials competents o, tal com s’ha exposat, amb resolucions d’arxivament.