Procediment d'investigació

En l'exercici de la seva funció investigadora:

L’Oficina Antifrau actua d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d'una institució o autoritat pública.

Després de comprovar la versemblança dels fets, pot dur a terme, entre d'altres, les següents actuacions:

 • Visites d'inspecció, sense previ avís, a qualsevol oficina o centre adscrit a un servei públic per fer comprovacions in situ i examinar documents, sigui quin sigui el seu suport.
 • Entrevistes personals a tothom que pugui proporcionar informació rellevant per a la investigació o aquelles persones que, en el desenvolupament de les actuacions en curs, puguin resultar implicades de manera individual en fets investigats per l'Oficina Antifrau de Catalunya.
 • Accés a la informació de les entitats bancàries relativa a comptes corrents en què s'hagin pogut fer pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments d'adjudicació de contractes públics o amb l'atorgament de subvencions públiques, mitjançant el requeriment oportú.
 • Les investigacions es regeixen pels criteris de celeritat, economia, simplicitat, eficàcia i discreció màxima.

Quan pot actuar

L'Oficina Antifrau pot actuar en cas de presumptes usos o destinacions il·legals de fons públics i altres aprofitaments irregulars derivats de conductes que comportin conflictes d'interessos, o ús en benefici particular d'informacions derivades de funcions pròpies del personal al servei de les administracions.

Supòsits en què no pot actuar l'Oficina Antifrau

 • No és competent per intervenir en casos de frau tributari i mercantil, en les relacions societàries, les que es donen entre empreses i particulars o en els assumptes privats que deriven del comerç i el consum. Tampoc en matèria de Seguretat Social i en conflictes laborals
 • No pot complir funcions que corresponguin a l’autoritat judicial ni al Ministeri Fiscal, ni pot indagar sobre fets que siguin ja objecte de llurs investigacions.

Informació a l’interessat

 • Informació a possibles implicats: L'Oficina Antifrau, un cop determina la possible implicació individual en fets objecte d'investigació d'una persona (alt càrrec, funcionari, directiu, membre o empleat d'una institució, d'un òrgan o d'una entitat) l'informa immediatament i li ofereix la possibilitat de que deixi constància del seu parer.
 • Informació a la institució: Si una investigació afecta personalment un alt càrrec, funcionari, directiu o empleat l'Oficina Antifrau n'informa el responsable de la institució, de l'òrgan o de l'entitat de qui depèn o en què presta serveis. Aquestes comunicacions poden ser diferides en els casos que exigeixen mantenir el secret absolut de les actuacions.

En quins sectors pot actuar

L’Oficina Antifrau pot actuar, amb abast divers, en els àmbits següents:

El sector públic de Catalunya, que inclou:

 • L’Administració de la Generalitat: Govern i els seus departaments i organismes, agències i altres ens de dret públic.
 • Els ens locals: ajuntaments, diputacions provincials, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, consorcis i altres entitats integrants de l’Administració local.
 • El Parlament de Catalunya.
 • Els ens estatutaris i les autoritats independents .
 • Les universitats públiques i els seus ens instrumentals.
 • Les empreses públiques.
 • Els consorcis.
 • Les fundacions, públiques o privades, en què participin organismes públics.
 • Altres ens instrumentals, de dret públic o privat, vinculats a les administracions catalanes o que en depenen.

Les empreses i entitats privades i les persones físiques que gestionin serveis públics, executin obres públiques o rebin subvencions.

Activitat d'investigació

Denúncies

L’Oficina Antifrau actua sempre d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d’una institució o autoritat pública.

Quan rep una denúncia n’analitza la versemblança de manera prèvia a obrir, si escau, una investigació.

A continuació podeu consultar la relació dels assumptes iniciats -des de setembre de 2011- amb expressió de la matèria i del resultat de la tramitació en la fase d’Anàlisi, segons hagin estat tramesos a la Direcció d’investigacions, se’n hagi decretat l’arxiu o s’hagi suspès temporalment les actuacions en haver-se determinat que els fets denunciats eren objecte d’investigació pel Ministeri fiscal o el jutjat.

Dades sobre denúncies

Investigacions

Les actuacions que l’Oficina Antifrau duu a terme es regeixen pels criteris de celeritat, economia, eficàcia i discreció màxima. Es garanteix la reserva d’identitat a qui ho sol·licita, a més d’oferir assessorament al denunciant de bona fe.

Les investigacions poden cloure amb l’arxivament, cas que no es detecti cap irregularitat, amb l’informe raonat tramès a l’autoritat competent o amb recomanacions que suggereixen la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris.

A continuació podeu consultar el recull de les actuacions d’investigació en curs i les finalitzades, des de setembre de 2011.

Quadre d'investigacions 2017

Recomanacions

L’Oficina Antifrau pot formular recomanacions als organismes públics per tal de millorar determinades pràctiques administratives, evitar disfuncions i gestionar adequadament els riscos de corrupció que s’hagin pogut generar.

A continuació es fa un recull de les recomanacions trameses des de setembre de 2011. El text publicat no conté referències, a fets o persones, que puguin comprometre el deure legal de reserva màxima i confidencialitat de les actuacions de l’Oficina Antifrau.

Recomanacions 2016

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions OAC
Contractació pública Ajuntament de Santa Oliva 23-11-2016 Doc

Recomanacions 2015

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Contractació administrativa i conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Figueres 26-11-15 Doc
Conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 02-07-15 Doc
Subvencions Ajuntament de Campins 05-10-15 Doc
Funció pública Ajuntament d'Hostalets de Pierola 28-05-15 Doc
Contractació administrativa i conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 21-05-15 Doc
Funció Pública Ajuntament de Santa Maria del Corcó 19-03-15 Doc
Subvencions Departament d'Empresa i Ocupació 19-02-15 Doc

Recomanacions 2014

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Cercs 30-12-14 Doc
Contractació administrativa Parcs i Jardins de l'ajuntament de Barcelona 30-12-14 Doc
Funció pública i conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Les Valls d’Aguilar 13-11-14 Doc
Conflicte dinteressos i incompatibilitats Ajuntament de Juià 31-10-14 Doc
Contractació administrativa Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 28-02-14 Doc

Recomanacions 2013

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Subvencions i convenis Departament de Cultura 19-09-13 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Cunit 31-05-13 Doc
Gestió econòmica i Funció Pública Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 18-04-13 Doc
Contractació administrativa, conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Molins de Rei 22-03-13 Doc
Execució pressupostària Ajuntament de Pallejà  20-02-13 Doc

Recomanacions 2012

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Funció Pública Ajuntament d'Òdena  27-12-12 Doc
Subvencions Diputació de Lleida 12-12-12 Doc
Funció pública Ajuntament de Tona 11-10-12 Doc
Subvencions Departament de la Presidència 02-10-12 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Centelles 06-09-12 Doc
 Conflicte d’interessos / Incompatibilitats Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals. 26-07-12 Doc
 Contractació Administrativa Ajuntament de Deltebre 05-07-12 Doc
 Conflicte d’interessos / Funció pública Ajuntament de Cercs 06-12-12 Doc
Funció pública Ajuntament de Cardedeu 06-01-12 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Gurb 05-30-12 Doc
Contractació administrativa  Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 05-25-12 Doc
Conflicte d’interessos Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals 05-25-12 Doc
Conflicte d’interessos / Transparència Ajuntament de Tossa de Mar 05-10-12 Doc
Altres Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 05-09-12 Doc
Conflicte d’interessos / Transparència Ajuntament de Cercs 05-08-12 Doc
Contractació Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 05-07-12 Doc

Recomanacions 2011

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
 Funció pública Universitat Autònoma de Barcelona 06-10-11 Doc
Funció pública Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior i Departament de Governació i Relacions Institucionals. 30-09-11 Doc
Conflicte d’interessos  Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 29-09-11 Doc

 

Seguiment d'expedients

El seguiment de les actuacions d'investigació és una tasca encomanada per llei a la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, la qual creu fermament que aquest seguiment i acompanyament fins al final dels expedients és una de les maneres més efectives de prevenir la corrupció.

Es tracta, no només de portar un control intern des de l'inici fins al final de l'expedient sinó també d'una forma de treballar rigorosa, curosa i que aspira a la màxima excel·lència per tal de fer de la prevenció una tasca al servei de la ciutadania de Catalunya.

 

Denuncieu

Com presentar una denúncia

Podeu presentar la vostra denúncia:

 • Per fax: 93 5545564
 • Per correu electrònic: bustiaoac@antifrau.cat
 • Presencialment, a la seu de l’Oficina Antifrau
 • Per internet omplint el formulari que trobareu a la seu electrònica, prèvia identificació amb certificat digital (signatura electrònica)

Per més informació truqueu al 93 5545555

Què podeu denunciar?

Podeu comunicar a l’Oficina Antifrau els actes de corrupció dels quals tingueu coneixement. A tall d'exemple, és procedent informar de les següents conductes:

 • Ús o destinació il·legal de fons públics.
 • Desviament de subvencions a fins aliens als que determinen el seu atorgament
 • Parcialitat, pagament de comissions il·legals i altres irregularitats en la contractació pública.
 • Negociacions i activitats prohibides als decisors polítics, les autoritats i els funcionaris.
 • Operacions urbanístiques que generen un enriquiment indegut.
 • Arbitrarietats que determinen un accés desigual a béns, subvencions i serveis públics.
 • Aprofitament particular i arbitrari de béns i instal·lacions públiques.
 • Favoritisme i altres irregularitats en la concessió de llicències, permisos o autoritzacions.
 • Conflictes d’interès, incompliments del deure d’abstenció i de la normativa d'incompatibilitats
 • Acceptació de regals o de tractes de favor per part de servidors públics.
 • Ús en benefici privat d’informacions obtingudes en l'exercici de funcions públiques.
 • Tràfic d'influències.
 • Lucre patrimonial injustificat d'autoritats i funcionaris, derivat de l'exercici de llurs responsabilitats públiques.
 • Manca de transparència i qualsevol forma d’obstaculització en l’accés a la informació pública.

Qui pot denunciar?

Qualsevol persona física o jurídica pública o privada, sigui o no funcionària, o altres òrgans o institucions públiques, mitjançant sol·licitud raonada, poden adreçar-se a l’Oficina Antifrau per denunciar fets de la seva competència, aportant la documentació de què disposin i que sigui justificativa de la informació aportada.

Protecció del denunciant

Tota persona que denunciï o informi de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit de que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l’Oficina. Juntament amb la reserva d’identitat, l’Oficina Antifrau proporciona assistència i assessorament al denunciant o informant de bona fe.

Quan l’Oficina tingui coneixement que el denunciant o informant ha estat objecte, directament o indirecta, d’actes d’intimidació o de represàlies el director de l’oficina promourà o exercirà davant les autoritats competents, les accions correctores o restitutòries que siguin oportunes i, en tot cas, en deixarà constància a la Memòria Anual que presenta al Parlament.

Informació a qui denuncia

L’Oficina tramita les seves investigacions amb la màxima reserva i confidencialitat, d’acord amb la llei. Sempre que és procedent comunica al denunciant el sentit de la resolució adoptada. Quan és arxivada una investigació, en el decurs de la qual ha resultat implicada individualment una persona concreta, aquesta persona és informada de l'arxiu, per tal que, si ho creu oportú, pugui traslladar la informació de què disposa a la autoritat competent.

Preguntes més freqüents

L'Oficina Antifrau investiga qualsevol denúncia?

L'Oficina analitza prèviament la versemblança dels fets denunciats i verifica si és competent per investigar-los. Si la persona denunciant actua amb consciència de la manca de veracitat de les dades aportades o amb la sola finalitat de denigrar la persona o la institució l'Oficina Antifrau li pot exigir les responsabilitats que corresponguin.

L'Oficina accepta denúncies anònimes?

Sí que s'accepten i analitzen totes les denúncies. Per a l'estudi de la denúncia el més important és la versemblança dels fets exposats, no la procedència de la mateixa. Tot i que des de l'OAC encoratgem a que el denunciant s'identifiqui per tal que pugui ampliar la informació i per facilitar la tasca d'investigació.

És possible que el denunciant mantingui reservada la seva identitat?

Tota persona que denunciï o informi de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l'Oficina.

L'Oficina pot imposar sancions?

L'Oficina no pot, en cap cas, imposar sancions. Si de les seves investigacions en resulten indicis de delicte ha de traslladar els fets a la fiscalia o l'autoritat judicial i, si es tracta d'una infracció administrativa, proposar l'aplicació d'una sanció disciplinària. També pot, simplement, fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

El denunciant és informat de l'arxiu d'una investigació?

Quan és arxivada una investigació, en el decurs de la qual ha resultat implicada individualment una persona concreta, aquesta persona és informada de l'arxiu.

El denunciant és informat del resultat d'una investigació?

Com a regla general, l'Oficina comunica al denunciant el sentit de la resolució, per tal que pugui fer valdre els seus drets, si és el cas, davant la instància que correspongui.

Qui té l’obligació de denunciar davant l’Oficina Antifrau de Catalunya?

L’article 16.4 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre de l’Oficina Antifrau de Catalunya, imposa a les autoritats i els directors o responsables d’oficines públiques el deure de comunicar immediatament a l’Oficina “els fets que detectin i puguin ésser considerats constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contraris als interessos generals”.

Ja he denunciat pels mateixos fets davant la policia, els tribunals o el Ministeri Fiscal. Puc fer-ho ara de nou davant l’Oficina Antifrau de Catalunya?

No, si us consta que aquests han iniciat les investigacions corresponents, donat que l’Oficina Antifrau no pot complir funcions corresponents a l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de llurs investigacions. En el supòsit que l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d’uns fets que constitueixin alhora l’objecte d’actuacions d’investigació de l’Oficina Antifrau, aquesta ha d’interrompre tot seguit les dites actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposi, a més de proporcionar el suport necessari a l’autoritat competent.