Procediment d'investigació

En l'exercici de la seva funció investigadora:

L’Oficina Antifrau actua d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d'una institució o autoritat pública.

Després de comprovar la versemblança dels fets, pot dur a terme, entre d'altres, les següents actuacions:

 • Visites d'inspecció, sense previ avís, a qualsevol oficina o centre adscrit a un servei públic per fer comprovacions in situ i examinar documents, sigui quin sigui el seu suport.
 • Entrevistes personals a tothom que pugui proporcionar informació rellevant per a la investigació o aquelles persones que, en el desenvolupament de les actuacions en curs, puguin resultar implicades de manera individual en fets investigats per l'Oficina Antifrau de Catalunya.
 • Accés a la informació de les entitats bancàries relativa a comptes corrents en què s'hagin pogut fer pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments d'adjudicació de contractes públics o amb l'atorgament de subvencions públiques, mitjançant el requeriment oportú.
 • Les investigacions es regeixen pels criteris de celeritat, economia, simplicitat, eficàcia i discreció màxima.

Quan pot actuar

L'Oficina Antifrau pot actuar en cas de presumptes usos o destinacions il·legals de fons públics i altres aprofitaments irregulars derivats de conductes que comportin conflictes d'interessos, o ús en benefici particular d'informacions derivades de funcions pròpies del personal al servei de les administracions.

Supòsits en què no pot actuar l'Oficina Antifrau

 • No és competent per intervenir en casos de frau tributari i mercantil, en les relacions societàries, les que es donen entre empreses i particulars o en els assumptes privats que deriven del comerç i el consum. Tampoc en matèria de Seguretat Social i en conflictes laborals
 • No pot complir funcions que corresponguin a l’autoritat judicial ni al Ministeri Fiscal, ni pot indagar sobre fets que siguin ja objecte de llurs investigacions.

Informació a l’interessat

 • Informació a possibles implicats: L'Oficina Antifrau, un cop determina la possible implicació individual en fets objecte d'investigació d'una persona (alt càrrec, funcionari, directiu, membre o empleat d'una institució, d'un òrgan o d'una entitat) l'informa immediatament i li ofereix la possibilitat de que deixi constància del seu parer.
 • Informació a la institució: Si una investigació afecta personalment un alt càrrec, funcionari, directiu o empleat l'Oficina Antifrau n'informa el responsable de la institució, de l'òrgan o de l'entitat de qui depèn o en què presta serveis. Aquestes comunicacions poden ser diferides en els casos que exigeixen mantenir el secret absolut de les actuacions.

En quins sectors pot actuar

L’Oficina Antifrau pot actuar, amb abast divers, en els àmbits següents:

El sector públic de Catalunya, que inclou:

 • L’Administració de la Generalitat: Govern i els seus departaments i organismes, agències i altres ens de dret públic.
 • Els ens locals: ajuntaments, diputacions provincials, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, consorcis i altres entitats integrants de l’Administració local.
 • El Parlament de Catalunya.
 • Els ens estatutaris i les autoritats independents .
 • Les universitats públiques i els seus ens instrumentals.
 • Les empreses públiques.
 • Els consorcis.
 • Les fundacions, públiques o privades, en què participin organismes públics.
 • Altres ens instrumentals, de dret públic o privat, vinculats a les administracions catalanes o que en depenen.

Les empreses i entitats privades i les persones físiques que gestionin serveis públics, executin obres públiques o rebin subvencions.

Activitat d'investigació

Denúncies

L’Oficina Antifrau actua sempre d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d’una institució o autoritat pública.

Quan rep una denúncia n’analitza la versemblança de manera prèvia a obrir, si escau, una investigació.

A continuació podeu consultar la relació dels assumptes iniciats -des de setembre de 2011- amb expressió de la matèria i del resultat de la tramitació en la fase d’anàlisi, segons hagin estat tramesos a la Direcció d’Investigacions, se n'hagi decretat l’arxiu o s’hagin suspès temporalment les actuacions en haver-se determinat que els fets denunciats eren objecte d’investigació pel Ministeri Fiscal o un jutjat.

Dades sobre denúncies

Investigacions

Les actuacions que l’Oficina Antifrau duu a terme es regeixen pels criteris de celeritat, economia, eficàcia i discreció màxima. Es garanteix la reserva d’identitat a les persones denunciants que la sol·liciten i, a més, es disposa d’una bústia electrònica de denúncies anònimes que és un canal segur d'admissió de les comunicacions, ja que permet l’anonimat durant tot el procés.

Les investigacions poden cloure amb l’arxivament, en cas que no es detecti cap irregularitat; amb un informe raonat tramès a l’autoritat competent; amb recomanacions que suggereixen la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris d’actuació; o amb les comunicacions a òrgans competents i/o autoritat judicial.

A continuació podeu consultar el recull de les actuacions d’investigació en curs i les finalitzades, des de 2011.

Investigacions 2019

Investigacions 2018

Investigacions 2017

Investigacions 2016

Investigacions 2015

Investigacions 2014

Investigacions 2013

Investigacions 2012

Investigacions 2011

Recomanacions

L’Oficina Antifrau pot formular recomanacions als organismes públics per tal de millorar determinades pràctiques administratives, evitar disfuncions i gestionar adequadament els riscos de corrupció que s’hagin pogut generar.

A continuació es fa un recull de les recomanacions trameses des de setembre de 2011. El text publicat no conté referències, a fets o persones, que puguin comprometre el deure legal de reserva màxima i confidencialitat de les actuacions de l’Oficina Antifrau.

Recomanacions 2016

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions OAC
Contractació pública Ajuntament de Santa Oliva 23-11-2016 Doc

Recomanacions 2015

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Contractació administrativa i conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Figueres 26-11-15 Doc
Conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 02-07-15 Doc
Subvencions Ajuntament de Campins 05-10-15 Doc
Funció pública Ajuntament d'Hostalets de Pierola 28-05-15 Doc
Contractació administrativa i conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 21-05-15 Doc
Funció Pública Ajuntament de Santa Maria del Corcó 19-03-15 Doc
Subvencions Departament d'Empresa i Ocupació 19-02-15 Doc

Recomanacions 2014

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Cercs 30-12-14 Doc
Contractació administrativa Parcs i Jardins de l'ajuntament de Barcelona 30-12-14 Doc
Funció pública i conflicte d’interessos i incompatibilitats Ajuntament de Les Valls d’Aguilar 13-11-14 Doc
Conflicte dinteressos i incompatibilitats Ajuntament de Juià 31-10-14 Doc
Contractació administrativa Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 28-02-14 Doc

Recomanacions 2013

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Subvencions i convenis Departament de Cultura 19-09-13 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Cunit 31-05-13 Doc
Gestió econòmica i Funció Pública Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 18-04-13 Doc
Contractació administrativa, conflicte d'interessos i incompatibilitats Ajuntament de Molins de Rei 22-03-13 Doc
Execució pressupostària Ajuntament de Pallejà  20-02-13 Doc

Recomanacions 2012

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
Funció Pública Ajuntament d'Òdena  27-12-12 Doc
Subvencions Diputació de Lleida 12-12-12 Doc
Funció pública Ajuntament de Tona 11-10-12 Doc
Subvencions Departament de la Presidència 02-10-12 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Centelles 06-09-12 Doc
 Conflicte d’interessos / Incompatibilitats Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals. 26-07-12 Doc
 Contractació Administrativa Ajuntament de Deltebre 05-07-12 Doc
 Conflicte d’interessos / Funció pública Ajuntament de Cercs 06-12-12 Doc
Funció pública Ajuntament de Cardedeu 06-01-12 Doc
Contractació administrativa Ajuntament de Gurb 05-30-12 Doc
Contractació administrativa  Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 05-25-12 Doc
Conflicte d’interessos Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals 05-25-12 Doc
Conflicte d’interessos / Transparència Ajuntament de Tossa de Mar 05-10-12 Doc
Altres Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 05-09-12 Doc
Conflicte d’interessos / Transparència Ajuntament de Cercs 05-08-12 Doc
Contractació Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 05-07-12 Doc

Recomanacions 2011

 

Matèria Ens destinatari Data de tramesa Recomanacions Oficina Antifrau
 Funció pública Universitat Autònoma de Barcelona 06-10-11 Doc
Funció pública Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior i Departament de Governació i Relacions Institucionals. 30-09-11 Doc
Conflicte d’interessos  Administració de la Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia 29-09-11 Doc

 

Seguiment d'expedients

El seguiment de les actuacions d'investigació és una tasca encomanada per llei a la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, la qual creu fermament que aquest seguiment i acompanyament fins al final dels expedients és una de les maneres més efectives de prevenir la corrupció.

Es tracta, no només de portar un control intern des de l'inici fins al final de l'expedient sinó també d'una forma de treballar rigorosa, curosa i que aspira a la màxima excel·lència per tal de fer de la prevenció una tasca al servei de la ciutadania de Catalunya.

 

Denuncieu

L’Oficina Antifrau de Catalunya us ofereix aquesta bústia perquè pugueu denunciar qualsevol situació de frau o corrupció de la que tingueu constància relacionada amb el sector públic català. Sempre garantim la confidencialitat de l’alertador que contribueix d’aquesta manera a reforçar la integritat del sector públic a Catalunya.

suborn Teniu constància d’un cas de corrupció o de mala praxi al sector públic català i en podeu aportar proves?
fletxa  
alerteu A través d’aquest canal podeu alertar-nos perquè s’investigui el cas, s’actuï per corregir les males pràctiques i així enfortir la integritat de la gestió pública 
fletxa  
Anonimat Sempre garantim la confidencialitat de les vostres comunicacions i si ho demaneu reservem la vostra identitat. Si ho preferiu, podeu contactar-nos de manera anònima per mitjà del correu postal i de la Bústia de denúncies anònimes

 

Com puc presentar una denúncia?

 • Per internet, mitjançant la Bústia de denúncies anònimes, aquest és un canal segur d'admissió de les comunicacions, ja que: permet l’anonimat durant tot el procés, la bidireccionalitat de les comunicacions i oculta la identificació del vostre dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa.

 

 • Per internet omplint aquest formulari i enviant-lo per correu electrònic a: bustiaoac@antifrau.cat; o bé, prèvia identificació amb certificat digital (signatura electrònica), annexant-lo a l'apartat Denuncieu de la seu electrònica.
 • Per fax: 93 5545564
 • Presencialment, al registre general de l’Oficina Antifrau de Catalunya (C/Ribes, 1-3 08013 Barcelona de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00) o a qualsevol registre de les administracions públiques.

Podeu descarregar aquest formulari amb instruccions per presentar la vostra denúncia.

Per a més informació truqueu al 93 5545555

Qui pot denunciar?

Qualsevol persona pot adreçar-se a l’Oficina Antifrau de Catalunya per denunciar fets que detectin i puguin ésser considerats constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contràries als interessos generals.

Si bé les denúncies són voluntàries, l’article 16.4 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, imposa a les autoritats i els directors o responsables d’oficines públiques el deure de comunicar aquest tipus de fets immediatament a l’Oficina.

Antifrau analitza la versemblança dels fets denunciats i verifica si és competent per investigar-los. Si la persona denunciant actua amb consciència de la manca de veracitat de les dades aportades o amb la sola finalitat de denigrar la persona o la institució denunciades, l'Oficina Antifrau podrà exigir les responsabilitats que corresponguin.

Elements que ha d'incloure la denúncia

 • El fet que motiva la denúncia.
 • Nom de l'administració o ens del sector públic contra la qual es planteja.
 • Una explicació breu dels passos ja fets prèviament i de les circumstàncies relatives als fets denunciats.
 • El nom i cognoms, l'adreça postal i el telèfon (en cas que no es tracti d’una denúncia anònima) de la persona que formula la denúncia. És convenient adjuntar còpia del vostre DNI.

Denúncies anònimes

La denúncia pot ser anònima, el més important és la versemblança dels fets exposats, no la persona que la fa. Ara bé, poder mantenir un canal de comunicació obert amb el denunciant facilita i accelera el procés d’anàlisi i investigació de l’Oficina Antifrau.

Podeu presentar les denúncies de manera anònima en qualsevol de les opcions que oferim, menys a través del formulari de la Seu electrònica on cal la signatura digital. L’Oficina Antifrau us ofereix la Bústia de denúncies anònimes, que és un canal telemàtic anònim i segur que oculta la identificació del vostre dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa.

Protecció de l'alertador

Tota persona que denunciï o alerti de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l’Oficina Antifrau. Juntament amb la reserva d’identitat, l’Oficina Antifrau proporciona assistència i assessorament a l’alertador.

Quan la nostra institució tingui coneixement que la persona denunciant o informant ha estat objecte d’actes d’intimidació o de represàlies, el director de l’Oficina promourà o exercirà davant les autoritats competents, les accions correctores o restitutòries que siguin oportunes i, en tot cas, n'ha de deixar constància a la Memòria Anual que presenta al Parlament.

Tramitació de la denúncia

L’Oficina Antifrau tramita les seves investigacions amb la màxima reserva i confidencialitat, d’acord amb la llei. Sempre que és possible, i no afecta informació personal que no és pública, comunica a la persona denunciant el contingut de la resolució que se'n deriva. Quan una investigació s'arxiva, Antifrau informa en tot cas a la persona denunciant perquè, si aquesta ho considera escaient, pugui traslladar la informació a una altra autoritat.

L'Oficina Antifrau de Catalunya no pot imposar sancions. Si de les seves investigacions en resulten indicis de delicte ha de traslladar els fets a la Fiscalia o l'autoritat judicial i, si es tracta d'una infracció administrativa, proposar l'aplicació d'una sanció disciplinària. També pot, simplement, fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

Què puc denunciar?

Podeu comunicar a l’Oficina Antifrau els actes de corrupció que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics dels quals tingueu coneixement. Antifrau pot actuar respecte: entitats del sector públic de Catalunya (Administració de la Generalitat, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, universitats públiques, empreses públiques,...); entitats o persones privades que siguin contractistes del sector públic, exclusivament en relació amb els contractes públics formalitzats; i entitats o persones privades que siguin beneficiàries de subvencions del sector públic, exclusivament en relació amb les subvencions rebudes.

Podeu comunicar a l’Oficina Antifrau els actes de corrupció dels quals tingueu coneixement. A tall d'exemple, és procedent informar de les conductes següents:

 • Ús o destinació il·legal de fons públics.
 • Desviament de subvencions a fins aliens als dels que han estat atorgades.
 • Irregularitats en la contractació pública.
 • Irregularitats urbanístiques.
 • Arbitrarietats que determinen un accés desigual a béns, subvencions i serveis públics.
 • Aprofitament particular i arbitrari de béns i instal·lacions públiques.
 • Favoritisme i altres irregularitats en la concessió de llicències, permisos o autoritzacions.
 • Conflictes d’interès, incompliments del deure d’abstenció i de la normativa d'incompatibilitats.
 • Tractes de favor per part de servidors públics.
 • Ús en benefici privat d’informacions obtingudes en l'exercici de funcions públiques.
 • Lucre patrimonial injustificat d'autoritats i funcionaris, derivat de l'exercici de llurs responsabilitats públiques.
 • Manca de transparència i qualsevol forma d’obstaculització en l’accés a la informació pública.

Què no puc denunciar?

L’Oficina Antifrau investiga fets en els quals es detecti un element de corrupció: qualsevol ús o abús d’una posició pública per al benefici privat. Per tant, Antifrau no pot actuar en relació amb el frau fiscal o social / laboral, ni en relació amb fraus de naturalesa privada.

 • Problemes derivats de la relació contractual amb una entitat bancària: cobrament de comissions improcedents, clàusules abusives, préstecs amb interessos exageradament elevats, ... En aquests casos podeu presentar una queixa a qualsevol Oficina d'Informació al Consumidor o a l'Agència Catalana del Consum.
 • Problemes derivats d'una compra o servei entre particulars o entre un particular i una empresa. Si es tracta d'una empresa que ofereix servei d'interès general (electricitat, aigua, gas, telefonia) podeu contactar al Síndic de Greuges. En els altres casos podeu presentar una queixa a qualsevol Oficina d'Informació al Consumidor o a l'Agència Catalana del Consum.
 • Estafes entre particulars.

Si ja heu denunciat els mateixos fets davant les forces de seguretat, els tribunals o el Ministeri Fiscal no podeu presentar una nova denúncia. Si us consta que aquests organismes han iniciat les investigacions corresponents, no podeu presentar la mateixa denúncia perquè l’Oficina Antifrau no pot complir funcions corresponents a l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de llurs investigacions. En el supòsit que l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d’uns fets que ja estan sent investigats per l’Oficina Antifrau, aquesta ha d’interrompre les actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposi, a més de proporcionar el suport necessari a l’autoritat competent.

twitter home linkedin home youtube home