Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Juny-2020

Com a conseqüència d’una denúncia, s’han investigat possibles irregularitats en les adjudicacions d’encàrrecs de serveis de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a una societat mercantil indegudament considerada mitjà propi de l’Institut en el període 2007-2013. A manca de tarifes aprovades entre ambdues entitats i sense preus de referència, l’Oficina Antifrau ha estimat importants sobrepreus en els referits encàrrecs. Així mateix, han estat detectades incoherències i irregularitats en les ordres de comanda dels encàrrecs, fraccionaments injustificats d’objectes de contractes i significatives demores en la publicació dels plànols vinculats a alguns dels encàrrecs realitzats per la mercantil.