La Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol publiquen eines per elaborar els Plans de mesures antifrau per l’execució dels fons Next Generation EU

El Departament d’Economia i Hisenda fa públic el “Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya” per guiar les actuacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

La Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública dona a conèixer les “Orientacions per al Reforç dels mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, referits a l'article 6 de l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”

Fons Next Generation EU
Fons Next Generation EU

3 de febrer de 2022. El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha publicat el “Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) a la Generalitat de Catalunya” i la Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha publicat les “Orientacions per al Reforç dels mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, referits a l'article 6 de l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)”.

Ambdós documents donen compliment al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el MRR, d’acord amb el principi de bona gestió financera, que obliga els estats membres a incloure, en els plans de recuperació i resiliència que presentin, el disseny d’un sistema que contempli mesures adequades per protegir els interessos financers de la UE, incloent-hi la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d’interès, la corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats.

El document del Govern de la Generalitat guia les actuacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en l'execució dels fons del MRR amb un doble objectiu: garantir un bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea i assegurar que la utilització d'aquests fons s'ajusta a les finalitats per les quals han estat assignats. Per fer-ho, el text planteja un seguit de mesures, que s'estructuren al voltant de les quatre àrees del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

El Pla és aplicable a les actuacions que dugui a terme l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i també a les dels consorcis i les fundacions adscrites a la Generalitat. Per a les entitats que ja disposen d'un pla antifrau propi que doni resposta als requeriments de l'Ordre ministerial, aquest Pla té caràcter supletori.

Pel que fa al document del Govern espanyol, és una proposta que té per objecte servir com a referència i ajudar les diferents entitats decisores i executores a definir un model/sistema de gestió del risc de frau en l’execució del PRTR. Aquesta iniciativa té finalitats orientatives i aborda consideracions funcionals i organitzatives, que s'han de concretar en el pla que es defineixi per a cada àmbit (entitat decisora/entitat executora), de la manera que es consideri més adequada per al compliment dels requeriments funcionals, atenent la seva capacitat auto-organitzativa.

El document amb les orientacions s'emmarca en l'àmbit de les obligacions de control de gestió. Ambdós documents neixen com eines dinàmiques i flexibles, que s'actualitzaran de manera periòdica per incorporar instruccions i normativa que serveixin per perfeccionar les actuacions plantejades en la lluita contra el frau i la corrupció.

El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va aprovar la creació del programa Next Generation EU per estimular la recuperació econòmica i la reparació dels danys causats per la pandèmia de COVID19 amb una assignació de fons per avançar cap a una Unió Europea més ecològica, més digital i més resilient davant els canvis i reptes futurs. El Mecanisme de Recuperació i Resiliència és la peça central d’aquest programa. Per accedir-hi, l’Estat va desenvolupar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre configura el sistema de gestió del PRTR i estableix que tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un «Pla de mesures antifrau» per garantir que els fons s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès.