Espai COVID-19

Espai COVID-19

Tot i l'evolució positiva de la pandèmia de la COVID-19, mantenim públic aquest espai acomplint amb el compromís amb la transparència de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Abril 2021. L’Oficina Antifrau de Catalunya, acomplint amb el compromís amb la ciutadania i les institucions, adapta a aquesta situació d’excepcionalitat i emergència la seva manera d’exercir les seves competències i funcions.

L’Oficina Antifrau recomana a tots els ens públics que creïn, dins els seus portals de transparència, un espai específic COVID-19 per facilitar un accés únic i una visió de conjunt de tota la informació relacionada amb la resposta a aquesta crisi.

Amb aquesta voluntat, Antifrau crea aquest espai. L’organització i la presentació de la informació d’aquest espai ha de facilitar el retiment de comptes a la ciutadania i l’escrutini tant de la societat civil organitzada com dels mitjans de comunicació.

 

Instrucció 1/2022, de 9 de maig, sobre les mesures organitzatives, de prevenció i seguretat en el centre de treball seu d'Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19 [PDF]

Ordre de Servei 1/2022, per la qual es deixa sense efecte l’Ordre de Servei 3/2021, per la qual es modifiquen parcialment els dies de treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya atesa la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19 [PDF]

Ordre de Servei 3/2021, per la qual es modifiquen parcialment els dies de treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya atesa la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19 [PDF]

Text refós de la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19, modificada per la Instrucció 2/2021, de 7 de setembre [PDF]

Ordre de Servei 1/2021, per la qual es modifica l’Ordre de Servei 4/2020, de 30 d’octubre, pel que fa a l’accés a les dependències de la seu de l’Oficina per part del personal al seu servei [PDF]

Instrucció 2/2021 per la qual es modifica parcialment la Instrucció 5/2020 que regula el retorn al treball presencial del personal al servei d'Antifrau en la situació de la pandèmia provocada per la COVID-19 [PDF]

Ordre de Servei 4/2020, de 30 d’octubre, per la que es prorroga la suspensió de determinats apartats de la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19, i s’estableixen pautes excepcionals d’accés a les dependències de la seu de l’Oficina per part del personal al seu servei [PDF]

Ordre de Servei 3/2020, de 16 d’octubre, per la que se suspenen de manera temporal i parcial determinats apartats de la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19, i s’estableixen pautes excepcionals d’accés a les dependències de la seu de l’Oficina per part del personal al seu servei [PDF]

Ordre de Servei 2/2020, de 9 de setembre de 2020, per la que s’aixeca la suspensió temporal i parcial de determinats apartats de la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19 i s’estableixen pautes excepcionals d’accés a les dependències de la seu de l’Oficina per part del personal al seu servei [PDF]

Ordre de Servei 1/2020, de 20 de juliol, per la que se suspenen de manera temporal i parcial determinats apartats de la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19 i s’estableixen pautes excepcionals d’accés a les dependències de la seu de l’Oficina per part del personal al seu servei [PDF]

Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19 [PDF]

Instrucció 4/2020, de 29 de maig, que modifica la Instrucció 2/2020 pel que fa a l’obertura presencial del registre general de l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’atenció a la ciutadania amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 [PDF]

Comunicat sobre les mesures excepcionals d'aplicació al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la situació d’estat d’alarma pel coronavirus SARS-COV-2

Instrucció 3/2020 de pròrroga de la Instrucció 2/2020, de 16 de març, sobre el règim de teletreball d’aplicació al personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb motiu de l’expansió de la infecció pel coronavirus SARS-COV-2 [PDF]

Instrucció 2/2020 sobre el regim de teletreball d'aplicacio al personal al servei de I'Oficina Antifrau de Catalunya amb motiu de I'expansio de la infeccio pel coronavirus SARS-CoV-2 [PDF]

Instrucció sobre mesures excepcionals d'aplicacio al personal al servei de I'Oficina Antifrau de Catalunya amb motiu de I'expansio de la infeccio pel coronavirus SARS-CoV-2 [PDF]

Entre març de 2020 i abril de 2021 s’han rebut un total de 35 denúncies relacionades directament o indirecta amb la Covid-19 i la seva gestió, i s’han obert quatre actuacions d’investigació a iniciativa pròpia. De les 35 denúncies rebudes, cinc han superat la fase d’avaluació prèvia de versemblança i s’han iniciat actuacions d’investigació, i 11 estan en tramitació en fase d’anàlisi.

En els casos en què Antifrau ha considerat que els fets denunciats no es trobaven dins del seu àmbit d’actuació, les denúncies han estat trameses a les institucions i/o organismes que es consideren competents. D’aquesta manera s’han realitzat trameses a la Fiscalia, el Departament de Justícia, els Mossos d’Esquadra, el Departament de Salut, a l’Agència Catalana del Consum i als ens concernits.

Nota relativa a l’actuació d’investigació sobre presumptes irregularitats en la cadena de distribució i venda de productes sanitaris essencials amb ocasió de la crisi sanitària produïda per la COVID-19

Activitat d'investigació relacionada amb la COVID-19

Ètica pública

Bioètica

Corrupció i pandèmies

Contractació pública

Assignació de recursos públics per atendre la COVID-19

Comerç internacional