30/07/2015

El Ple del Parlament ha aprovat, el 18 de juny de 2015, la modificació de l’Estatut dels expresidents de la Generalitat, en vigor des del 7 de juliol.

La modificació legal incorpora la major part de les aportacions de l’Oficina Antifrau, presentades pel cap de l’Àrea jurídica, Oscar Roca, en compareixença davant  la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) el 9 de gener.

Les principals observacions de l’Oficina tenien a veure amb la necessitat de dotar de màxima seguretat jurídica el règim de revocació dels drets i prerrogatives dels expresidents, ja que la privació afecta els interessats i  terceres persones. També es va recomanar l’enfortiment dels mecanismes de transparència i retiment de comptes i la conveniència de preveure la renúncia.

En aquest sentit el text final estableix, com a causa de revocació, la sentència penal ferma i, cas que es faci per acord parlamentari quan ja no concorrin les condicions d’honorabilitat necessàries, s’exigeix majoria qualificada (2/3). Així mateix,  la llei obliga els expresidents a elaborar i publicar una Memòria anual de la seva activitat.

  • Parlament de Catalunya
  • Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF)
  • SIGMA OECD
  • Group of States against corruption (GRECO). Council of Europe
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • Global Organization of Parlamentarians Against Corruption (GOPAC)
  • International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)
  • Transparency International España (TI)
twitter home linkedin home youtube home