Conté la Directiva alguna previsió en relació amb els canals de denúncia?

Sí, la Directiva regula canals de denúncia interns i externs i fa referència a:

  • Denúncies internes, és a dir, comunicacions d’informació sobre infraccions en el si d’una entitat jurídica pública o privada
  • Denúncies externes, és a dir, comunicacions d’informació sobre infraccions davant de les autoritats competents

La persona alertadora ha de poder triar el canal de denúncia més adient tenint en compte les circumstàncies de cada cas. No obstant això, com a principi general s’ha de promoure la utilització de canals interns de denúncies abans de recórrer a la denúncia externa sempre que es pugui posar remei a la infracció internament de manera efectiva i sempre que el denunciant consideri que no hi ha risc de represàlies.

Els canals interns de denúncia s’han de dissenyar, establir i gestionar de manera segura i s’ha de garantir la confidencialitat de la persona alertadora i de qualsevol tercera persona esmentada en la denúncia; s’ha d’impedir l’accés a personal no autoritzat.

Article 7 i següents de la Directiva