Règim sancionador i de rescabalament

Davant l’incompliment de qualsevol dels deures derivats de les eines preventives esmentades, és necessària la reacció administrativa i, fins i tot, penal, entesa com una mesura contingent que tendeix a reduir la gravetat de les conseqüències de l’incompliment, sens perjudici del valor punitiu inherent a la sanció.

La reacció, doncs, contribueix de manera decisiva a l’eficàcia del sistema, perquè reafirma l’ordenament jurídic davant els subjectes obligats i davant la mateixa ciutadania, alhora que serveix d’element dissuasiu pel que fa a futurs comportaments transgressors.