Canals interns de denúncia

Els canals de denúncia serveixen per vehicular, dins les mateixes institucions públiques, l’alerta davant d’actes o conductes que puguin comportar un incompliment de les eines preventives dels conflictes d’interès dels servidors públics. Aquests canals, també anomenats de whistleblowing, s’orienten a proporcionar «una alternativa segura al silenci» tant per als servidors públics com per als ciutadans que, de bona fe, vulguin comunicar possibles situacions de conflictes d’interès o actes de presumpta corrupció.

L’actuació d’ofici dels òrgans de control existents (interns o externs) no sempre serà suficient per tenir coneixement de les situacions esmentades, especialment en els casos més greus. Des d’un pragmatisme prudent, cal reconèixer que algunes vegades caldrà comptar amb el coneixement que només certes persones de dins o iniciades tenen dels fets que determinen el conflicte d’interès.

A diferència dels mecanismes ja existents de comunicació o de les denúncies adreçades als òrgans competents, els canals interns de denúncia afegeixen garanties de confidencialitat i protecció a la persona que comunica els fets, i afavoreixen la revelació de situacions que, d’altra manera, continuarien ocultes, moltes vegades per por de represàlies. Aquestes comunicacions poden constituir alertes justificades i han de desencadenar els mecanismes de protecció i d’investigació de la informació revelada.

En qualsevol cas, les institucions públiques no han de percebre en l’actuació d’aquests alertadors un acte de deslleialtat; al contrari, es tracta d’un comportament lleial que els dóna l’oportunitat de conèixer les mancances de funcionament intern i actuar en conseqüència per corregir-les. En aquest sentit, com més establerts estiguin els canals de denúncia i com més garanties de protecció ofereixin, menys probabilitat hi haurà que els alertadors de bona fe traslladin la informació als mitjans de comunicació o a l’opinió pública en general. En aquestes situacions, les institucions públiques no hauran tingut l’oportunitat de gestionar i corregir les irregularitats esmentades en perjudici de la confiança pública i d’altres drets o interessos legítims concurrents.