Finalment, la prevenció ha d’incloure també eines per garantir l’eficàcia de les eines anteriors (les de detecció i gestió), és a dir, mecanismes que permetin:

- Comunicar incompliments en l’ús de les eines de detecció i gestió.

- Sancionar incompliments per mitjà del règim sancionador administratiu i penal, com a eina de prevenció general (dissuasió).

1 recusacio 2 organs de control
3 canals interns de denuncia 4 regim sancionador i de rescabalament

twitter home linkedin home youtube home