Transparència i publicitat

La transparència és un principi de caràcter transversal aplicable a tots els àmbits de la gestió pública. Però les mesures de transparència poden constituir una eina de detecció d’interessos per mitjà de quatre manifestacions: la publicitat activa, el dret d’accés a la informació, la publicitat registral i la publicitat en diaris oficials.

La transversalitat del principi de transparència explica que, en el tractament d’altres eines, hi hagi aspectes relacionats amb aquest principi, com ara quan ens referim a la publicitat de les sancions o de les autoritzacions de compatibilitat, en què la transparència persegueix finalitats diferents que la detecció d’interessos: el retiment de comptes, la reparació de la confiança pública o la dissuasió d’incompliments, entre d’altres.