Formació i assessorament dels servidors públics

L’objectiu de la sensibilització sobre els conflictes d’interès és que els professionals al servei de les institucions públiques:

  • Identifiquin que totes les persones tenim interessos particulars, interns o externs al rol professional, que poden arribar a interferir o influir en el nostre judici professional.

  • Reflexionin sobre aquelles situacions professionals en què es poden produir aquests conflictes d’interès i sobre les conseqüències perjudicials que poden tenir per a ells, per als destinataris del seu judici professional i per a les organitzacions o els col·lectius professionals als quals pertanyen.

La formació, en canvi, persegueix que els empleats i responsables públics:

  • Coneguin els estàndards de conducta professional que s’esperen en aquestes situacions (marcats per la normativa vigent però també per les organitzacions per a les quals treballen, pels codis deontològics dels col·lectius professionals als quals pertanyen, etc.).

  • Disposin d’eines per identificar la gestió més idònia d’aquest conflicte en cas de manca d’estàndards o normes clares.

Finalment, l’assessorament és la via per mitjà de la qual les institucions poden rebre dubtes dels servidors públics sobre les seves situacions particulars, ajudar-los a identificar si són situacions de conflictes d’interès i, si ho són, orientar-los sobre com s’haurien de gestionar.