Autoritats i empleats públics, en tant que ciutadans, tenim interessos particulars legítims i és inevitable que en algun moment de la nostra carrera professional ens trobem en alguna situació en què algun d’aquests interessos pugui entrar en conflicte amb el nostre deure públic, de manera que el nostre judici professional podria arribar a veure’s influït realment, potencialment o aparentment per aquell interès. Trobar-nos en una situació de risc com aquesta no és cap problema. El problema és no reconèixer que ja ens hi trobem i no gestionar-la adequadament per evitar qualsevol biaix en la decisió pública que prenguem en nom de la ciutadania.

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha publicat l'informe "La gestió dels conflictes d'interès en el sector públic de Catalunya". El coordinador de l'informe i director de Prevenció de l'OAC, Òscar Roca, en parla a l'article "Conflictes d'interès: una amenaça a la imparcialitat".

L'Oficina Antifrau també ha organitzat seminaris i elaborat diversos materials sobre conflictes d'interès per ajudar-vos a aquesta identificació i gestió dels conflictes d’interès.

Jornada sobre conflictes d'interès | Parlament de Catalunya 24 de febrer de 2017

La gestio dels conflictes dinteres en el sector public de catalunya
informe gestion conflictos interes sector publico cataluna
informe gestion conflictos interes sector publico cataluna
La gestió dels conflictes d'interès en el sector públic de Catalunya
La gestión de los conflictos de interés en el sector público de Cataluña
Management of conflicts of interest in the public sector of Catalonia

Com reconec un conflicte d'interès?

Conflicte d’interès és aquella situació de risc en què l’interès particular d’una persona podria interferir en l’exercici adient del seu discerniment professional en nom d’una altra, que, legítimament, confia en aquell judici.

Els conflictes d’interès són situacions conjunturals que es poden produir en l’exercici de la majoria de professions. Els servidors públics es poden trobar, en un moment determinat, en una situació on concorri un interès particular que podria arribar a influir en la seva imparcialitat i objectivitat.

Per tant, els conflictes d’interès són una:

Definició de conflictes d'interès

Aquest tipus de situacions es caracteritzen per confrontar deure professional amb interès particular. És precisament per emfasitzar la confrontació entre deure i interès que l’Oficina Antifrau ha optat pel terme conflicte d’interès i no d’interessos.

2 conflictes interes

Conflicte d'interès és corrupció?

Els conflictes d’interès constitueixen un risc de corrupció. Ara bé, no hem de confondre risc de corrupció amb corrupció efectiva. Si l’interès particular acabés esbiaixant efectivament el judici professional d’aquella persona, aquesta obtindria un benefici personal (directe o indirecte, econòmic o d’un altre tipus, present o futur) abusant de la seva posició professional (de la seva capacitat de decisió i dels recursos que té a l’abast) i diríem que hauria esdevingut un acte de corrupció.

En el següent quadre es poden veure les diferències entre conflictes d’interès i corrupció.

  Conflictes d'interès (risc de corrupció) Corrupció
Què és? una situació acció o omissió voluntària
Per què es produeix? interès particular (legítim) benefici particular (il·legítim)
Què produeix? tendència o risc de biaix en el judici professional decisió o judici ja esbiaixat

Quan un conflicte d'interès és real? I potencial?

Existeixen tres tipus de conflictes d’interès: el conflicte d’interès real, el potencial i l’aparent.

El conflicte d’interès és real si la persona té un interès particular en relació amb un determinat judici o discerniment professional i es troba ja efectivament en una situació en la qual té l’obligació d’oferir aquest judici. Per això podríem dir que els conflictes d’interès reals són riscos actuals.

Un conflicte d’interès és potencial si la persona té un interès particular que podria influir a l’hora de fer un judici professional des de la posició o càrrec que ocupa, però encara no es troba en una situació en la qual hagi d’oferir aquest discerniment.

Un conflicte d’interès és merament aparent quan la persona no té un conflicte d’interès —ni real, ni potencial—, però algú altre podria arribar a concloure raonablement, ni que fos de manera temptativa, que sí que el té. Sabem que un conflicte d’interès és aparent quan es resol simplement oferint tota la informació necessària per demostrar que no hi ha cap conflicte d’interès, ni real ni potencial.

  Real Potencial Aparent
Interès particular Tinc un interès particular que podria influir en el meu judici professional  No tinc interès particular que pugui influir en el meu judici professional
Judici professional Ja estic en situació d'oferir-lo Encara no estic en situació d'oferir-lo, però podria produir-se en el futur Ja estic en situació d'oferir-lo i algun podria raonablement pensar que tinc un interès que hi podria influir

Quines eines preventives tenim a les institucions públiques?

A continuació es presenten un seguit d’eines per gestionar els conflictes d’interès i que es classifiquen en tres grans grups segons l’objectiu que persegueixen dins el paradigma de la prevenció de riscos: eines de detecció de conflictes d’interès, eines de gestió i eines per garantir l’eficàcia de les anteriors.

1 deteccio
2 gestio
3 garantia
twitter home linkedin home youtube home