Canal intern d'alertes. Reflexions en relació amb la implantació de canals interns d’alertes en els ens públics: exigències normatives

El propvinent dia 17 de desembre conclou el termini per transposar la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

Si parlem de canals interns d’alertes o denúncies, a les previsions de la Directiva sobre l’obligació que tenen els ens públics d’establir-ne, s’afegeixen en aquest moment, i com a molt rellevants, les referències que fa als canals de denúncies l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de desembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquest marc, l’Oficina Antifrau de Catalunya ofereix als ens públics unes reflexions en relació amb la implantació d’aquests canals interns i concretament quant a les exigències de la Directiva.