Avís legal

Informació general del lloc web de l’Oficina Antifrau de Catalunya i dels seus continguts

L’Oficina Antifrau de Catalunya té la seva seu al carrer Ribes núm. 1-3 | 08013 Barcelona, (tel. 93 554 55 55), correu electrònic bustiaoac@antifrau.cat.

La seva adreça electrònica, www.antifrau.cat, és un domini d’Internet la titularitat del qual correspon a l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Les principals normes en virtut de les quals es regeix l’Oficina Antifrau de Catalunya són les següents:

 • Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
 • Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, aprovades per la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya en la Sessió de 25/11/2009
 • Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya

Les finalitats principals de l’Oficina Antifrau de Catalunya són les següents:

 • Prevenir la corrupció, assessorar i fer recomanacions per adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l’exercici de les funcions públiques, tot cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic, i també impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic.
 • Investigar possibles casos concrets d’ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús en benefici privat d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic, sotmetent al coneixement de les autoritats administratives competents, del Ministeri Fiscal i de l'autoritat judicial -segons correspongui- aquells fets o conductes dels quals es tingui notícia i en els quals s’observin indicis que s’han comès infraccions disciplinàries o hagin tingut lloc conductes o fets presumiblement delictius.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest lloc web implica la plena i expressa acceptació de les condicions que s’exposen a continuació:

 • Aquest és un lloc web que l’Oficina Antifrau de Catalunya posa a disposició de les persones usuàries amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació i als serveis que presta aquesta Institució.
 • Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges i qualsevol altre element són propietat de l’Oficina Antifrau de Catalunya o bé de terceres persones que n’han autoritzat l’ús.
 • S’autoritza la reproducció de la informació disponible en aquest lloc web, amb excepció dels continguts sobre els quals terceres persones tinguin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • No s’autoritza la desnaturalització de la informació continguda en aquest lloc web.
 • No està permesa la modificació d’aquest lloc web ni dels seus continguts, a excepció de les persones que hi estiguin expressament autoritzades.
 • La reproducció, total o parcial, de la informació disponible en aquest lloc web requerirà que se’n faci constar expressament el seu origen i la data de l’última actualització.
 • Només s’autoritza l’ús de la informació continguda en aquest lloc web amb finalitats no comercials.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, l’Oficina Antifrau de Catalunya treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit, l’Oficina Antifrau de Catalunya es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar-hi o impedir-hi l’accés ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la legislació esmentada.

L’Oficina Antifrau de Catalunya no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de la institució.