Autoritat competent per a la protecció de persones alertadores

Gestionem el canal extern i proporcionem suport i acompanyament a les persones que, pel fet d’informar (internament o externament) o revelar públicament una infracció, puguin patir represàlies. Podem adoptar mesures cautelars i imposar sancions i treballem per normalitzar el fet de denunciar i per promoure una cultura favorable a l’alerta.

Si et trobes en una situació com la descrita i et vols posar en contacte amb nosaltres, pots enviar un correu a autoritatproteccio@antifrau.cat


Preguntes més freqüents de la Llei 2/2023


Canal extern d'alertes

Els subjectes que disposin d’un sistema intern d’informació, en el sector públic o en el sector privat, en compliment d’obligacions legals o per decisió pròpia, i que estiguin inclosos en l’àmbit de competències de l’Oficina Antifrau de Catalunya, li han de comunicar (art. 8.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer):

  • El nomenament i el cessament de la persona física individualment designada com a responsable del sistema intern d’informació
  • O, si s’escau, el nomenament i el cessament de les persones que integrin l’òrgan col·legiat responsable del sistema intern d’informació

Hauran de tenir en compte que:

  • La comunicació s’ha de fer en el termini dels deu dies hàbils següents al nomenament o cessament
  • En el cas de cessament, s’han d’especificar en la comunicació les raons que l’han justificat

En la comunicació podeu utilitzar el formulari Comunicació de responsable del sistema intern d’informació (art. 8 de la Llei 2/2023) [PDF]. Us aconsellem descarregar l’arxiu PDF al vostre ordinador i omplir-lo des d’allà i no des de la visió del navegador.

Un cop omplert el formulari:

  • Administració pública. Presentar el formulari a través de la tramesa genèrica de l’EACAT
  • Sector privat. Presentar el formulari a través del Registre general de la Seu electrònica de l’Oficina Antifrau