Antifrau treballa en un projecte de compliment normatiu i integritat amb l’objectiu d’establir estàndards pels ens del sector públic català

L’Oficina Antifrau realitza aquest projecte conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Castella-La Manxa, la Universitat de Vigo i amb experts de la Universitat Oberta de Catalunya i la de Mòdena

L’estudi que, actualment s’està elaborant, ha comptat amb la participació activa de 23 ens públics de tipologia diversa, des de societats mercantils públiques, entitats públiques de caràcter empresarial o consorcis
 

Reunió dels membres del projecte de compliment normatiu i integritat

16 de novembre de 2021. El projecte de compliment normatiu i integritat, que s’està impulsant, ha de contribuir a l'enfortiment de la integritat institucional mitjançant la implantació generalitzada de programes de compliment normatiu i plans d'integritat al sector públic, a partir del desenvolupament d'estàndards que actuïn com a model de referència per a la difusió de les bones pràctiques a tots els ens del sector públic institucional.

És amb aquest objectiu que el març de 2020 Antifrau va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Castella-La Manxa (UCLM) i la Universitat de Vigo (UVIGO) per a realitzar un estudi per a promoure una cultura de compliment normatiu i d’integritat en diversos tipus d’ens del sector públic (societats mercantils públiques, entitats públiques de caràcter empresarial, consorcis) de l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau. En l’estudi es té en compte que, dins d’aquesta tipologia d’ens, n’hi ha alguns que estan sotmesos al règim de responsabilitat penal de la persona jurídica -la responsabilitat penal de la persona jurídica es va incorporar el 2010 i la inclusió de les societats públiques de caràcter mercantil en aquest règim amb caràcter general l’any 2015- i d’altres que no ho estan.

Aquest estudi es realitza conjuntament amb professors i investigadors d’aquestes universitats, experts en la matèria, així com amb la participació de personal tècnic de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau. Per part de la UAB també hi col·labora el projecte “La prevenció de la corrupció al sector públic empresarial” (PRECOSPE). A més, també compta amb experts independents de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Mòdena (Itàlia), atès que el projecte inclou un estudi d’experiències internacionals comparades.

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha destacat que “les institucions tenen l’obligació de retre comptes i ser exemplars amb el compliment de les normes però la confiança de la ciutadania necessita alguna cosa més: els valors. Han d’actuar amb coherència amb les finalitats per les quals s’han creat. Com diu l’OCDE només amb un compliment molt estricte de les normes no s’assoleix la màxima eficàcia contra la corrupció, també s’ha d’apostar per una estratègia d’integritat pública”.

Les fases del projecte

L’estudi, que actualment està en elaboració, es va iniciar el mes de febrer de 2020, ha de servir per elaborar i desenvolupar estàndards de compliment normatiu i d’integritat aplicables a la tipologia d’ens públics que formen part de l’estudi.

Aquest projecte consta de diverses fases. En una fase inicial, s’ha seleccionat, d’acord amb criteris territorials, de mida i de dependència de diverses administracions públiques, entitats a les quals es va adreçar un qüestionari per detectar riscos i vulnerabilitats. Les 23 entitats públiques que han respost el qüestionari, de les més de 70 a qui es va enviar, són les que participen actualment en l’estudi. La fase d’entrevistes en profunditat d’aquestes entitats es va realitzar durant els primers mesos de 2021 i ha finalitzat el setembre de 2021.

Des de l'1/9/2021, aquest projecte es desenvolupa en col·laboració amb el projecte de R+D+I “La prevenció de la corrupció al sector públic empresarial” (PRECOSPE) que es desenvolupa a la UAB (1/9/2021 -1/9/2024) i que té per fi proporcionar les bases teòriques per a l'elaboració dels programes de compliment normatiu i la difusió de la cultura de compliment, a partir del coneixement dels riscos i vulnerabilitats detectats a les entitats del sector públic empresarial a l'estudi de camp.

En una fase posterior, prèvia anàlisi de la informació obtinguda, s’elaboraran uns estàndards de compliment normatiu i d’integritat referits a la tipologia d’ens que participen en l’estudi. La difusió dels resultats de l’estudi, complementat amb sessions formatives i de sensibilització, ha d’arribar a tots els ens públics potencialment destinataris. Aquest és un projecte de llarg abast i ambiciós vinculat a la innovació i la recerca en compliment normatiu i integritat. L’objectiu és el d’elaborar unes directrius comunes que permetin convertir als ens públics catalans en referents de bones pràctiques a nivell nacional i internacional.

Sobre la metodologia del projecte, Adán Nieto, catedràtic de Dret Penal de la UCLM –universitat que participa en el projecte- ha remarcat que la metodologia d’aquest és el diàleg, la confiança i el treballar amb els subjectes amb els quals s’intenta establir estàndards de compliment normatiu. I ha afegit “establir patrons de compliment és molt complex i només des de la confiança es pot arribar a solucions convincents, adequades, pioneres i innovadores. Només així aquests  estàndards tindran una gran legitimitat i seran de referència”.

Compliment normatiu i integritat institucional

La introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques el 2010 i la inclusió de les societats públiques de caràcter mercantil en aquest règim amb caràcter general l’any 2015, suposa un important repte. És aquest nou marc legal el que incentiva que aquestes empreses disposin de models d’organització i gestió o programes de compliment normatiu per a la prevenció de la comissió de delictes i les conseqüències que, per a la persona jurídica, se’n podrien derivar.

La filosofia d’aquest projecte parteix de la idea que les institucions que generen confiança només poden ser aquelles que actuen de manera coherent i consistent amb les finalitats i valors que varen justificar la seva creació. Aquesta integritat institucional no pot assolir-se només amb mesures de compliment normatiu, sinó que també cal adoptar-ne d’altres basades en els valors del servei i l’ètica pública, per tal de donar prioritat als interessos públics per sobre dels privats en el sector públic.

Els models de compliment normatiu en el sector públic han de ser inclús més exigents que en el sector privat i han d’anar més enllà de l’existència o no de responsabilitats penals. L’adopció d’un programa de compliment normatiu ha de servir per a crear una cultura corporativa ètica i d’integritat, a més, lògicament, de complir amb els principis que els siguin d’aplicació com a ens del sector públic en funció del règim jurídic de cadascun d’ells.