Antifrau ha emès un document amb recomanacions als partits polítics en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha enviat un document amb recomanacions als partits polítics acomplint la seva potestat indicativa que li reconeix la seva Llei de creació, adreçant-se a aquells actors que, després dels comicis, poden arribar a obtenir representació al Parlament, a ocupar posicions de govern

El document que ha emès Antifrau s’estructura en 8 àmbits d’actuació i té com a objectiu ser una guia dels principis i actuacions a tenir presents en la formulació de les propostes dels partits i el futur Govern de la Generalitat en l’àmbit de la integritat pública i la lluita contra la corrupció

Recomanacions als partits polítics Eleccions al Parlament de Catalunya | 2021
Recomanacions als partits polítics Eleccions al Parlament de Catalunya | 2021

26 de gener de 2021. L’Oficina Antifrau ha enviat un document als partits polítics que concorren als propers comicis al Parlament de Catalunya amb recomanacions referides a la integritat pública i la lluita contra la corrupció. Aquesta iniciativa té el seu origen en el document que va emetre Antifrau per primera vegada el 2017 per a les eleccions al Parlament. 

Antifrau emet aquest document acomplint la seva potestat indicativa que li reconeix la seva Llei de creació, adreçant-se a aquells actors que, després dels comicis, poden arribar a obtenir representació al Parlament, ocupar posicions de govern i dirigir l’Administració. La institució, però, no oblida, en aquest document, el context actual provocat per la pandèmia de la COVID-19 ni tampoc els passos realitzats fins ara en les polítiques de lluita contra la corrupció per les institucions públiques catalanes com la posada en marxa de  l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic o els diversos plens monogràfics sobre corrupció celebrats al Parlament, que han incorporat la lluita contra aquesta xacra en l’agenda pública.


El document, que s’ha enviat a tots els partits polítics que concorren a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, s’organitza en 8 àmbits prioritaris que, segons Antifrau, haurà d’abordar el futur Govern de la Generalitat de Catalunya. En destaca especialment, l’apartat destinat a la contractació pública, un dels apartats en el qual es posa més èmfasi en el document. On es recull la necessitat de planificar el proveïment públic posant-lo al servei de la recuperació com a instrument de política econòmica.

Antifrau alerta del paper destacat de la contractació pública en la recuperació econòmica i recorda que és un dels àmbits més exposats als riscos d’irregularitats

En aquest sentit, Antifrau alerta que l’àmbit de la contractació és un dels més exposats als riscos d’irregularitats, frau i corrupció. I afirma que “el mecanisme de recuperació i resiliència impulsat per la Comissió Europea suposarà un inèdit paquet d’ajudes a mig i llarg termini concebut per contrarestar els efectes de la COVID-19.” I concreta que la contractació pública podria arribar a tenir un paper determinant.

Per aquesta raó, es proposa impulsar projectes orientats a la implantació de les noves tecnologies digitals aplicades al cicle de gestió de la compra pública així com la implantació de sistemes d’alerta basats en la ciència de dades. També alerta de la necessitat de planificar estratègicament la contractació i afirma “fins a la data, la majoria dels ens públics no programen o no publiquen les obres, subministraments i serveis que requeriran durant la legislatura o mandat”. En aquesta recomanació també es diu que “La programació de les adquisicions i les inversions previstes permet avaluar cada necessitat de contractar dins el conjunt de necessitats institucionals”. I Afegeix que la publicació facilita, a més, la transparència i el retiment de comptes.

Sobre el procés de contractació pública, Antifrau recomana diferenciar dos rols i evitar-ne interferències. Per una banda, la funció política directiva té el seu camp d’actuació en la planificació estratègica del proveïment. I d’altra banda, el nivell tecnicoadministratiu. Al qual deixa la tasca de  cercar la manera més eficient, neutral, objectiva, imparcial d’aconseguir aquelles prestacions i vetllar pel respecte als principis i normes que regulen els procediments, així com pels drets de les persones o col·lectius interessats.

Finalment, en aquest context de recuperació, Antifrau s’atura en les mesures tendents a flexibilitzar la gestió i, fins i tot, a derogar determinades regles de la contractació del sector públic. Sobre aquest extrem, afirma que “cal recordar que les normes que eventualment ho facin possible han d’invocar i respectar en tot cas els principis generals de la contractació, concretant quins siguin els motius d’interès general que hagin de prevaldre sobre aquells.

Antifrau considera inajornable impulsar una nova Llei de la Funció Pública per despolititzar l’administració

D’altra banda, Antifrau també destaca la necessitat d’impulsar una nova Llei de la Funció Pública. Segons esmenta el document “resulta inajornable per fer front a tots els reptes que suposa la despolitització de l’administració, requisit indispensable per preservar l’actuació imparcial i objectiva dels poders públics”.

Les recomanacions insten a efectuar sense demora els nomenaments en els organismes i ens de rellevància institucional pendents de renovació 

Antifrau insisteix, ara en aquest document, en la necessitat d’un compromís inequívoc per a la renovació dels càrrecs que ocupen llocs de rellevància institucional en els organismes de supervisió i control —el nomenament dels quals depèn del Parlament— com ara  el Síndic de Greuges,  la Sindicatura de Comptes i la GAIP, entre d’altres.

D’altra banda, també proposa que aquests, prèvia modificació de les normes, siguin escollits  per una convocatòria pública i oberta, per tal d’evitar eventuals situacions de bloqueig i reforçar així la seva independència i imparcialitat. 

Sobre aquest àmbit de recomanacions, també es proposa impulsar mecanismes de coordinació entre els organismes de control i supervisió, adaptats a les necessitat de monitoratge sobre l’ús dels recursos emprats per a la recuperació dels efectes de la pandèmia.

Sobre altres àmbits contemplats en aquest document, l’Oficina Antifrau de Catalunya insisteix en què cal evitar que els relleus de les persones en les institucions puguin afavorir interessos individuals. Concretament, es posa èmfasi en què cal unificar, aclarir i completar la regulació dels conflictes d’interès al sector públic de Catalunya, una recomanació contemplada ja en les Propostes per a una política d'integritat a Catalunya,  elaborat per Antifrau. Sobre aquesta proposta, també es referma que s’ha d’evitar qualsevol moviment de porta giratòria que pugui ser percebut com un aprofitament personal, fins i tot si resulta emparat per la literalitat de la legislació aplicable, “ara per ara insuficient i fragmentària”.

Les recomanacions també dediquen un apartat als grups d’interès i posen l’accent en evitar “la influència indeguda en la presa de decisions publiques”. Sobre aquest extrem, es manté que cal que els partits polítics estiguin amatents a aquest risc i estudiïn i impulsin iniciatives normatives que incrementin la informació pública disponible sobre l’activitat dels lobbies així com la traçabilitat de les decisions públiques, particularment, l’activitat de regulació (petjada normativa).

Antifrau també es reafirma en la importància de regular de manera obligatòria que totes les organitzacions públiques elaborin plans d’integritat per tal de gestionar els riscos inherents a les funcions que duen a terme. I afirma que “ la integritat de les nostres institucions és la base per a treballar en la recuperació de la situació actual.” I afegeix que cal extremar la transparència en els processos de presa de decisions. 

El document incorpora també altres temes cabdals i estratègics per a la institució: la protecció de les persones alertadores de corrupció. Sobre aquest eix estratègic, Antifrau reclamar accelerar l’acció per transposar i aplicar la Directiva (UE) 2019/1937. La Directiva europea relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, ja ha entrat en vigor. Antifrau demana que, paral·lelament als necessaris treballs legislatius de transposició, s’avanci en el disseny organitzatiu dels canals interns d’alerta de què hauran de disposar totes les institucions públiques.

Finalment, el document de recomanacions d’Antifrau incorpora  la urgència de reformar la Llei de creació de l’Oficina Antifrau de Catalunya per reforçar i ampliar les competències de la mateixa. Concretament, afirma que l’atribució de la condició d’autoritat competent a Catalunya en matèria de protecció de les persones alertadores i de la supervisió de les eines de detecció dels conflictes d’interès (declaracions) a l’Oficina Antifrau és perfectament assumible, mantenint l’arquitectura institucional actual. Ambdues mesures van ser acordades en la I Cimera anticorrupció, amb la participació dels grups parlamentaris i els òrgans de control juntament amb la societat civil organitzada.

El document de recomanacions conclou instant als partits polítics a assumir les recomanacions realitzades per la institució: “els partits tenen l’ocasió de mostrar sintonia amb un sentir social àmpliament compartit que ultrapassa ideologies perquè, en definitiva, lluitar contra la corrupció i en favor de la integritat és percebut per tothom com un objectiu en benefici de l’interès comú”.

Document: Recomanacions als partits polítics. Eleccions al Parlament de Catalunya | 2021