Antifrau presenta observacions i suggeriments a l’Avantprojecte de Llei de l’activitat d’influència davant les Administracions Públiques de Catalunya

La Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha formulat observacions i suggeriments a l’Avantprojecte de Llei de l’activitat d’influència davant les Administracions Públiques de Catalunya, sotmès a consulta pública pel Departament de la Presidència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia de l’Avantprojecte de llei de l’activitat d’influència

29 de maig de 2023. En el document que ha elaborat Antifrau, es manifesta que una de les grans àrees de risc per al bon govern i la bona administració és que els interessos privats arribin a prevaler sobre l’interès general. La prevalença dels interessos privats en perjudici de l’interès públic inclou tots els riscos de favoritismes en les decisions dels poders públics; abusos potencials que quan es materialitzen comporten danys directes i indirectes per a la cosa pública i la societat d’un país, al temps que erosionen la confiança ciutadana.

En aquest sentit, Antifrau exposa que prevenir aquests riscos és fonamental per a la bona governança. I afegeix que des de la perspectiva del servidor públic, un d’aquests riscos és el conflicte d’interès. Aquest, especifica el document, fa referència a la possibilitat que l’interès particular de les persones servidores públiques pugui esbiaixar les decisions o judicis que han d’emetre en nom de la institució on serveixen, tot vulnerant els principis d’imparcialitat i objectivitat que tenen el deure d’observar, i amb l’objectiu d’afavorir-se elles mateixes o terceres persones.

Antifrau remarca que des de la perspectiva centrada en el subjecte privat, aquesta àrea de riscos de la prevalença dels interessos privats sobre l’interès general es concreta en el risc específic de la influència indeguda.

A més, l’Oficina Antifrau assenyala en aquestes al·legacions que la representació de lobbies no només és una activitat legítima, sinó que pot fer una contribució valuosa en democràcia. I apunta que la representació d’interessos particulars pot constituir una aportació substancial al bon govern i la bona administració si es garanteixen tres principis fonamentals: integritat, transparència i equitat en l’accés a les autoritats o el personal responsable de les decisions.

La tria d’aquests tres principis no és casual, segons Antifrau són el contrapès als tres factors generadors del risc d’influència indeguda:

1. La desigual capacitat dels subjectes privats a l’hora d’accedir a les autoritats o el personal amb responsabilitats en el disseny i la implantació de les polítiques públiques

2. L’opacitat dels processos de decisió

3. La deshonestat d’alguns individus o, més habitualment, la manca de reflexió ètica sobre com ha de ser la representació d’interessos per ser legítima

Advertiments i recomanacions generals per a una regulació efectiva en la prevenció del risc d’influència indeguda

El primer advertiment d’Antifrau és sobre la tria en la memòria preliminar de l’expressió activitat d’influència enlloc d’activitat de representació d’interessos. Antifrau assenyala que és perillosa perquè pot portar a mal interpretar el dret a participar en els afers públics i a representar els interessos legítims com a suposat “dret” a influir.

Sobre els principis que han de regir l’activitat de representació, Antifrau recomana que el principi d’integritat s’inclogui com a principi rector de l’activitat de representació d’interessos particulars i que es reguli l’adopció de mecanismes de guiatge i orientació (codi ètic, guies de bones pràctiques, etc.) sobre l’activitat de representació que recordin.

També s’adverteix que s’hauria d’incloure l’equitat en l’accés als afers públics com a principi rector de l’activitat de representació d’interessos, un principi que s’hauria de regular la promoció de l’equitat, afegeix la recomanació.

Antifrau també recomana incloure en el text de l’avantprojecte el recordatori explícit de la responsabilitat compartida entre subjectes privats i públics per garantir una representació d’interessos íntegra, transparent i equitativa.

S’afirma que els registres de representants d’interessos s’estan convertint en una de les eines de transparència més habituals per prevenir el risc d’influència indeguda. Així que fa un seguit de recomanacions per registrar el major nombre de subjectes que actuen per influir sobre els projectes normatius i la definició de polítiques públiques als registres de representants d’interessos.

D’altra banda, es recomana regular mesures de conscienciació sobre el risc d’influència indeguda en l’exercici d’activitats de representació d’interessos, per exemple amb formació específica per als servidors públics, o amb recordatoris periòdics als subjectes representants d’interessos propis o aliens sobre on consultar el codi ètic que han d’observar, sobre els principis que els han de guiar.

Assenyala que un altre aspecte encara deficitari és la traçabilitat de la petjada normativa per donar transparència a la intervenció dels representants d’interessos. En aquest sentit, Antifrau encoratja a aplicar de manera generalitzada les Recomanacions sobre l'anàlisi des de la perspectiva de la integritat pública i la prevenció del frau i la corrupció en el procés normatiu, com a eina impulsada des del propi Govern de la Generalitat.

Antifrau creu necessari definir un model de supervisió i control que afavoreixi un clima de confiança i de compliment voluntari. Pel que fa al control, recomana garantir la separació entre autoritat de control i subjectes supervisats.

Es recomana que la regulació del règim sancionador dels grups d’interès tingui en compte establir sancions efectives, proporcionades i dissuasives, que es concretin els subjectes responsables de les infraccions i delimitar amb claredat les competències d’investigació i sanció.

Aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia de l’Avantprojecte de llei de l’activitat d’influència