Antifrau presenta una guia ràpida sobre la Directiva europea relativa a la protecció de les persones alertadores d’infraccions del Dret de la Unió

L’Oficina Antifrau de Catalunya presenta la “Guia ràpida sobre la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió”

Aquesta guia té com a objectiu identificar els aspectes més destacats de la normativa europea i facilitar-ne la consulta i la difusió

Antifrau presenta una guia ràpida sobre la Directiva europea relativa a la protecció de les persones alertadores

La Directiva Europea relativa a la protecció de les persones alertadores d’infraccions del Dret de la Unió

2 d'abril de 2020. La Directiva Europea relativa a la protecció de les persones alertadores d’infraccions del Dret de la Unió El passat 26 de novembre es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió; els Estats l’hauran de transposar com a molt tard el 17 de desembre de 2021 – a excepció de la moratòria en l’aplicació d’algun dels seus preceptes, (i poden anar més enllà de les disposicions mínimes a què obliga la Directiva en aquesta transposició).

La publicació al DOUE coincideix en el temps amb la tramitació al Parlament de Catalunya de la Proposició de Llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Al Congrés dels Diputats també es tramiten a l’actualitat tres iniciatives legislatives en aquesta matèria.

A les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, aprovades l’any 2009, ja es preveuen dues mesures immediates per a la proteccióde les persones que alerten sobre irregularitats. D’una banda, es regula la reserva d’identitat de la persona alertadora i, a més, l’Oficina s’obliga a proporcionar assistència i assessorament a la persona denunciant de bona fe (que podrà guardar l’anonimat en les actuacions dutes a terme per l’Oficina).

Des del 2009, l’Oficina Antifrau ha estat treballant en qüestions relacionades amb la protecció de les persones alertadores i col·laborant amb diverses comissions parlamentàries on s’han proposat mesures de protecció, a més de remarcar la necessitat d’una regulació integral d’aquesta matèria.

L’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha elaborat la “Guia ràpida sobre la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió” amb la voluntat d’informar sobre una temàtica plenament d’actualitat i que se segueix de prop per part de la Institució, especialment en relació amb el rol de les autoritats competents en el sistema institucional de protecció de les persones alertadores. Una temàtica que és d’especial interès i transcendència, ja que les persones alertadores són un element indispensable en la lluita contra el frau i la corrupció. Per aquest motiu, Antifrau ha elaborat una sèrie de documents que podrien facilitar l’anàlisi de la Directiva a Catalunya i que volen fer difusió d’aspectes relacionats amb la protecció de les persones alertadores.

La guia ràpida, que s’ha elaborat en tres idiomes per facilitar-ne la difusió -català, castellà i anglès- s’estructura en set àmbits:

  • 1. Algunes qüestions generals: transposició i període transitori
  • 2. Àmbit d’aplicació i les condicions de protecció. Possibilitat dels estats membres d’ampliar la protecció atorgada per la Directiva
  • 3. Denúncia anònima
  • 4. Denúncies internes i externes. Definició i disposicions aplicables a tots dos tipus de denúncies
  • 5. Canals de denúncia (interns i externs) i denúncies (internes i externes)
  • 6. Revelació Pública
  • 7. Mesures de protecció

Enllaços a la guia en els diversos idiomes

Guia ràpida sobre la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió

Guía rápida sobre la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Quick reference guide on the Directive (UE) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019, on the protection of persons who report breaches of Union law