Antifrau presenta al·legacions a l'Avantprojecte de Llei de la protecció de les persones alertadores, que ha de transposar la Directiva europea

Antifrau alerta que l’impacte i l’afectació que ha de tenir la norma de transposició hauria de ser més ambiciós i abastar altres normes de l’ordenament jurídic

Antifrau ha detectat a l'avantprojecte alguns “problemes rellevants” que fan que no es pugui considerar que s’assoleix una transposició correcta i completa de la Directiva europea, així com un nombre important d'aspectes susceptibles de millora

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió

23 de març de 2022. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha presentat al·legacions al Ministeri de Justícia en relació amb l'Avantprojecte de Llei de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relatives a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, que es va aprovar al Consell de Ministres del 4 de març, amb la finalitat de contribuir a clarificar i millorar alguns aspectes de l'Avantprojecte, i oferir algunes reflexions.

Antifrau també ha traslladat el seu posicionament en el marc d’una reunió amb la Subsecretaria de Justícia i la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau, que ha tingut lloc aquest matí via telemàtica, on ha detallat les al·legacions fetes i el posicionament respecte l’Avantprojecte presentat pel Ministeri. 

En les al·legacions, l'Oficina Antifrau entén que és indispensable que qualsevol norma en aquesta matèria parteixi d'una reflexió molt més àmplia que la que sembla haver-se fet fins ara sobre els títols competencials implicats i les competències de les comunitats autònomes. Antifrau ha presentat al·legacions a gairebé tots els articles de l’avantprojecte, excepte els que tenen a veure amb l’Autoritat Estatal de Protecció de l’Informant. 

Antifrau ha detectat a l'avantprojecte alguns problemes rellevants quant a una transposició correcta i completa de la Directiva europea, així com un nombre important d'aspectes susceptibles de millora. A les al·legacions presentades
s’assenyalen els que són considerats més evidents en els àmbits del sector públic. La primera remarca que no sembla que l'Avantprojecte vulgui fomentar una cultura de la denúncia o de l'alerta (speak-up), ja que s'hi amplien les exclusions a la protecció i s'aplica un règim d’inadmissions de les denúncies que la condiciona, cosa que resulta contrària a les previsions de la Directiva.

Una altra consideració prèvia que recullen les al·legacions és que el text parteix de certa confusió en relació amb els canals interns i externs segons venen configurats a la Directiva, confusió que condiciona greument la possibilitat que es pugui entendre correctament transposada.

Antifrau proposa que “per a major seguretat jurídica” s’elabori un llistat de definicions autèntiques, com ho fa la Directiva que ara es pretén transposar (sistemes interns d'informació, canals de denúncia, etc). 

L'avantprojecte de llei arriba amb retard, perquè el termini per adaptar la Directiva UE 2019/1937 s’havia esgotat el passat 17 de desembre de 2021. De fet, a finals de gener la Comissió Europa va iniciar un procediment d’infracció a 24 països, entre ells Espanya, per no transposar la Directiva relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea (UE).

Avantprojecte de Llei de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relatives a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió