Antifrau participa en la primera reunió entre el Ministeri de Justícia i la xarxa d'Oficines i Agències anticorrupció per a la transposició de la Directiva europea de protecció de les persones alertadores

El director d’Antifrau ha reivindicat la necessitat de garantir la indemnitat de les persones alertadores i ha manifestat que les autoritats competents han de desenvolupar-hi un paper cabdal

Oficina Antifrau de Catalunya

4 de novembre de 2020. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha assistit aquest matí a la primera reunió en relació amb la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió; convocada pel Ministeri de Justícia amb els representants de la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau de l’estat espanyol.

Gimeno en la seva intervenció ha posat en valor l’experiència assolida en la matèria per les institucions ja existents amb funcions específiques de prevenció i lluita contra la corrupció, que esdevé, ha remarcat, especialment valuosa en els treballs de transposició de la Directiva, i ha reivindicat la necessitat de garantir la indemnitat de les persones alertadores, en relació amb la qual les autoritats competents han de tenir un paper cabdal.

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) va publicar la Directiva relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió el 26 de novembre de 2019. La seva entrada en vigor ha suposat un primer pas essencial per a la protecció a tota Europa d’aquelles persones que denunciïn irregularitats que impliquen una greu amenaça per a l’interès públic tant al sector públic com al privat.

Els estats membres tenen fins al 17 de desembre de 2021 per transposar la Directiva, que s’aplicarà a les persones alertadores que treballen en el sector públic o privat i que hagin obtingut informació sobre infraccions en el marc de la seva relació laboral entesa en sentit ampli.

La Directiva no té un abast general, sinó que estableix normes mínimes comunes per protegir les persones que denunciïn determinades infraccions del Dret de la Unió. Però, entre d’altres, ha posat de manifest el paper clau que desenvolupen les persones alertadores per prevenir i descobrir infraccions, casos de frau i corrupció i altres conductes que lesionen greument l’interès públic.

Tot sembla indicar que les normes de transposició de la Directiva ampliaran els mínims establerts per la mateixa, tant pel que fa a les alertes protegides (matèries) com pel que fa a l’àmbit d’aplicació personal de les normes.

Documents i anàlisi d’Antifrau sobre la Directiva

Antifrau ha realitzat al llarg del darrer any diversos treballs específics sobre la Directiva. El més recent ha estat la sessió en línia celebrada la setmana passada “Directiva UE 2019/1937 de protecció de les persones alertadores: avenços en la transposició i visió comparada”, en la qual s’han analitzat les possibilitats que ofereix la Directiva a l’hora de transposar-la a les diverses legislacions.

Des d’Antifrau també s’ha realitzat la jornada monogràfica que va tenir lloc el 29 de maig de 2109, en la qual es varen analitzar els aspectes més destacats d’aquesta norma.

En aquest marc, des d’Antifrau s’ha creat una Guia ràpida sobre la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

En aquest sentit, el gabinet jurídic d'Antifrau ha elaborat un monogràfic sobre la Directiva europea relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió amb la voluntat d’informar sobre una temàtica plenament d’actualitat, que està dins dels àmbits de les competències d’Antifrau i que és d’especial interès i transcendència.

També cal destacar la breu aproximació sobre la protecció de les persones alertadores i la denúncia anònima en relació a la nova Directiva sobre protecció de les persones que denunciïn infraccions del Dret de la Unió, realitzada per la cap d’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics, Rosa Maria Pérez

Finalment, per poder tenir una visió amplia s’ha elaborat un Resum sobre la Directiva del Parlament Europeu i del Consell per a la protecció d’alertadors sobre infraccions del Dret de la Unió. Aquest document és una síntesi dels aspectes més rellevants de la Directiva agrupats per matèries.